Apie EPSO

Pradžia > Apie EPSO

EPSO padeda gabiems žmonėms ir ES institucijoms atrasti vieni kitus

 

Misija

Pagrindinė EPSO misija – patenkinti ES institucijų užimtumo poreikius rengiant bendrojo profilio ir specialistų konkursus ir atrenkant gabius kandidatus. Siekdama šio tikslo, EPSO veikia kaip patikimas tarpininkas, padedantis ES institucijoms ir produktyviems specialistams bei absolventams atrasti vieni kitus. Tokiu būdu ji padeda formuoti esamą ir būsimą Europos viešąją tarnybą.

Kadangi EPSO yra tarpinstitucinė tarnyba, ji pirmiausiai atsakinga už Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos išorės veiksmų tarnybos, Europos ombudsmeno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno darbuotojų atranką. Kiekviena iš šių institucijų renkasi darbuotojus iš EPSO atrinktų kandidatų grupės.

 

Vizija

Mūsų vizija – atrinkti ES institucijoms darbuotojus, geriausiai atitinkančius jų poreikius. Tai pasiekiama kokybiškomis, veiksmingomis ir efektyviomis atrankos procedūromis ir novatoriškais metodais.

Mūsų strateginę kryptį lemia šie veiksniai:

 • pasirengimas aktyviai veikti ir reaguoti;
 • novatoriška mąstysena ir gebėjimas numatyti talentų paieškos tendencijas;
 • atrankos metodų, kuriais pritraukiama įvairiausių gabumų žmonių, taikymas;
 • paslaugų katalogo, atitinkančio įstaigų klienčių poreikius, pateikimas;
 • aiškių, skaidrių ir prieinamų visiems kandidatams procedūrų užtikrinimas. Skundai turėtų būti gaunami tik išimtiniais atvejais ir nagrinėjami laikantis gerosios administracinės praktikos.

 

Veiklos principai

Trys pagrindiniai principai, kuriais grindžiami tolesni EPSO veiksmai, siekiant įgyvendinti jos viziją, yra:

 • tikslumas – EPSO stengiasi taikyti geriausius atrankos metodus, tinkamais testais tikrindama tinkamus gebėjimus. Siekiama rasti tinkamiausius kandidatus ir įvertinti jų veiklos rezultatus, remiantis geriausia tarptautine praktika;
 • lankstumas – EPSO procesai tampa vis labiau moduliniai ir pritaikomi prie konkrečių įdarbinančių institucijų poreikių. Būtinai atsižvelgiama į jų atsiliepimus ir vykdoma reguliari vidaus peržiūra;
 • sparta – EPSO konkursų trukmė trumpėja. Tai pasiekiama pasirengiant iš anksto ir gerinant atrankos komisijų ir darbuotojų darbą, stiprinant bendradarbiavimą su institucijomis klientėmis ir supaprastinant atrankos procesus, pašalinus nereikalingus biurokratizmo elementus.

 

Vertybės

 • Sąžiningumas – EPSO darbuotojai pasitiki vieni kitais, elgiasi sąžiningai ir geranoriškai, visuomet aiškiai vadovaudamiesi tarnybos ir institucijų klienčių interesais.
 • Profesionalumas – EPSO vykdo atrankos procedūras sąžiningai ir veiksmingai, laikydamasi geriausios praktikos, o darbštūs ir itin kvalifikuoti darbuotojai užtikrina kokybę ir tai, kad klientai būtų patenkinti. EPSO taiko novatoriškus ir dinamiškus veiklos metodus, kad išnaudotų visą savo potencialą.
 • Kokybiškos paslaugos – EPSO nuolat siekia, kad institucijoms klientėms būtų laiku suteiktos nepriekaištingos paslaugos. Tai pasiekiama atidžiai įsiklausant į suinteresuotųjų šalių atsiliepimus ir atitinkamai tobulinant veiklą.
 • Įvairovė ir pagarba – EPSO atspindi įvairovę savo pačios komandoje ir padeda visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų skirtingumo, kuo geriau dirbti siekiant bendro tikslo. Pagarbus profesinis elgesys yra pagrindinis visų EPSO darbo santykių principas.
 • Bendradarbiavimas – EPSO skatina vidinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su visais suinteresuotaisiais subjektais. Ji mezga kokybiškos partnerystės ryšius, kad kuo geriau galėtų teikti savo paslaugas. Aktyviai naudojamos ir skatinamos bendro darbo platformos. Didesnė viso atrankos proceso sinergija padeda būti pasirengus aktyviai veikti ir reaguoti ir plėtoti kompetencijos kultūrą.

 

Organizacinė schema

EPSO struktūra parodyta šioje organizacinėje schemoje.

 

EPSO ir darbo ES institucijose svetainė

Dabar EPSO per metus išnagrinėja vidutiniškai 46 000 paraiškų maždaug į 1 300 darbo vietų. Atrankos testai vykdomi 24 kalbomis – tai unikalus atvejis atrankos procedūrų srityje.

Informacija apie EPSO direktoriaus susitikimus su interesų grupių atstovais.

EPSO administruoja darbo ES institucijose svetainę, kurioje 24 kalbomis skelbiama informacija plačiajai visuomenei apie ES atrankos procedūras ir EPSO konkursus. Sekite darbo ES institucijose svetainės informaciją socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Instagram“.

 

Pasižiūrėkite vaizdo siužetą, kuriame glaustai pasakojama apie EPSO: