Informacje o EPSO

Strona główna > Informacje o EPSO

EPSO: łowca talentów dla instytucji UE

 

Zadania

Głównym zadaniem EPSO jest zaspokajanie potrzeb rekrutacyjnych instytucji UE. W tym celu EPSO wybiera najlepszych kandydatów w drodze konkursów ogólnych i specjalistycznych. EPSO pełni rolę zaufanego pośrednika między instytucjami UE a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i absolwentami. Przyczynia się w ten sposób do budowy obecnej i przyszłej europejskiej służby cywilnej.

EPSO jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za nabór kandydatów do pracy głównie w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Każda z tych instytucji zatrudnia swoich pracowników spośród laureatów wyłonionych przez EPSO.

 

Wizja

Chcemy zapewnić instytucjom UE takich kandydatów na pracowników, którzy najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Stosujemy w tym celu sprawdzone, wydajne i skuteczne procedury selekcji oraz innowacyjne podejście.

Oto podstawy naszej strategii:

 • Jesteśmy proaktywni i szybko reagujemy
 • Jesteśmy innowacyjni i umiemy przewidywać trendy w wyszukiwaniu talentów
 • Stosujemy metody selekcji, które przyciągają utalentowanych i zróżnicowanych kandydatów
 • Oferujemy katalog usług odpowiadających na potrzeby naszych klientów – instytucji UE
 • Dbamy o to, by procedury były jasne, przejrzyste i dostępne dla wszystkich kandydatów Chcemy, aby skargi były jak najrzadsze i rozpatrujemy je w duchu dobrych praktyk administracyjnych.

 

Zasady działania

Oto trzy najważniejsze zasady, jakimi kieruje się EPSO w realizacji swoich celów:

 • Precyzja: EPSO stara się stosować jak najlepsze metody naboru, aby właściwe kompetencje oceniać za pomocą odpowiednich testów. Chcemy dotrzeć do najbardziej odpowiednich kandydatów i ocenić ich umiejętności zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.
 • Dynamiczność: procedury EPSO są coraz bardziej modułowe i łatwiejsze do dopasowania do konkretnych potrzeb instytucji zatrudniających. Bardzo poważnie traktujemy uwagi otrzymane od instytucji i wyniki regularnych przeglądów wewnętrznych.
 • Szybkość: procedury konkursowe EPSO są coraz krótsze. Jest to wynikiem dobrego planowania i usprawnienia zadań komisji selekcyjnych i pracowników EPSO, zacieśniania współpracy z zatrudniającymi instytucjami oraz usuwania z procedur naboru zbędnej biurokracji.

 

Wartości

 • Uczciwość zawodowa — pracownicy EPSO ufają sobie nawzajem, postępują uczciwie i działają w dobrej wierze, na pierwszym miejscu stawiają interes służby i instytucji zatrudniających.
 • Profesjonalizm — sprawiedliwe i skuteczne procedury naboru EPSO przeprowadza wyspecjalizowany i wysoko wykwalifikowany personel, stosujący najlepsze praktyki i gwarantujący klientom jakość i satysfakcję. EPSO to innowacyjna i dynamiczna organizacja, pragnąca w pełni wykorzystać swój potencjał.
 • Usługi wysokiej jakości — EPSO konsekwentnie dąży do świadczenia jak najlepszych usług na rzecz instytucji zatrudniających w odpowiednich terminach. Udaje nam się to dzięki temu, że uważnie słuchamy opinii naszych klientów i na tej podstawie wprowadzamy ciągłe zmiany na lepsze.
 • Różnorodność i szacunek — EPSO dba o różnorodność swego zespołu i wspiera wszystkich swoich pracowników, aby mogli jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu. Przewodnią zasadą wszystkich stosunków zawodowych w EPSO jest traktowanie współpracowników z szacunkiem.
 • Współpraca — EPSO zachęca do współpracy wewnętrznej i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Silne partnerstwa pomagają świadczyć lepsze usługi. Aktywnie wykorzystuje się i promuje platformy współpracy. Głębsze synergie obecne w całym procesie naboru wspierają proaktywność, zdolność reagowania i kulturę doskonałości.

 

EPSO i strona EU Careers

Aktualnie EPSO rozpatruje średnio 46 tys. zgłoszeń rocznie nadsyłanych w odpowiedzi na publikację około 1,3 tys. miejsc na listach konkursowych. Testy odbywają się w 24 językach, co jest bardzo rzadkie w procedurach naboru.

Informacje na temat spotkań z przedstawicielami grup interesu organizowanych przez dyrektora EPSO.

EPSO zarządza stroną internetową EU Careers, gdzie znajdują się dostępne dla wszystkich informacje na temat unijnych procedur naboru i konkursów EPSO w 24 językach. Stronę EU Careers można obserwować tutaj: Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram.

 

Poniższy film zawiera krótką prezentację EPSO: