O úrade EPSO

Domovská stránka > O úrade EPSO

EPSO: most medzi ašpirujúcimi talentmi a inštitúciami EÚ

 

Misia

Hlavným poslaním úradu EPSO je uspokojovať personálne potreby inštitúcií EÚ výberom talentovaných uchádzačov prostredníctvom všeobecných a špecializovaných výberových konaní. Úrad EPSO pôsobí pri plnení tohto cieľa ako dôveryhodný sprostredkovateľ medzi inštitúciami EÚ, odborníkmi a absolventmi. Prispieva tak k budovaniu súčasnej, ako aj budúcej európskej verejnej služby.

Úrad EPSO je medziinštitucionálny úrad, ktorý je zodpovedný najmä za výber zamestnancov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskej komisie, Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Každá z týchto inštitúcií si vyberá zamestnancov zo zoznamu úspešných uchádzačov, ktorý jej poskytol úrad EPSO.

 

Vízia

Našou víziou je poskytnúť inštitúciám EÚ pracovnú silu, ktorá najlepšie zodpovedá ich potrebám. To sa dosahuje zavedením kvalitných, efektívnych a účinných výberových konaní v kombinácii s inovatívnym prístupom.

Naše strategické smerovanie sa riadi týmito hybnými silami:

 • Proaktivita a schopnosť reagovať
 • Prijatie inovačného zmýšľania a schopnosť predvídať trendy vo vyhľadávaní talentov
 • Využívanie výberových metód, ktoré sú schopné pritiahnuť rôznorodé skupiny talentov.
 • Ponúknutie katalógu služieb odrážajúceho potreby klientskych inštitúcií.
 • Zabezpečenie jasných a transparentných postupov prístupných všetkým uchádzačom. Sťažnosti by sa mali vyskytovať len výnimočne a riešiť v duchu osvedčených administratívnych postupov.

 

Prevádzkové zásady

Pri dosahovaní našej vízie sa budúce opatrenia úradu EPSO budú riadiť tromi hlavnými zásadami:

 • Presnosť: Úrad EPSO sa snaží prijať najlepšie metódy výberu, a to testovaním správnych spôsobilostí správnymi testami. Cieľom je zamerať sa na najvhodnejších kandidátov a vyhodnotiť ich výkonnosť podľa najlepších medzinárodných postupov.
 • Agilita: Postupy úradu EPSO sú čoraz modulárnejšie a viac prispôsobené osobitným potrebám inštitúcií, ktoré zamestnancov prijímajú. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prístupu je spätná väzba a pravidelné interné preskúmania.
 • Rýchlosť: Trvanie výberových konaní úradu EPSO sa skracuje. To sa dosahuje predvídaním a posilnením práce výberových komisií a zamestnancov, zlepšením spolupráce s klientskymi inštitúciami a zjednodušením výberových konaní, odstránením zbytočných byrokratických prvkov.

 

Hodnoty

 • Profesijná bezúhonnosť — zamestnanci úradu EPSO si navzájom dôverujú, konajú čestne a v dobrej viere, pričom zachovávajú záujmy služieb a klientskych inštitúcií.
 • Profesionalita — úrad EPSO uskutočňuje výberové konania spravodlivo a efektívne, pričom využíva najlepšie postupy a zabezpečuje kvalitu a spokojnosť klientov v podobe špecializovaných a kvalifikovaných zamestnancov. Úrad EPSO je inovatívny a dynamický, odhodlaný naplno využiť svoj potenciál.
 • Kvalitné služby — úrad EPSO sa usiluje poskytovať klientskym inštitúciám vynikajúce štandardy služieb načas. Dosahuje to dôkladným vypočutím zainteresovaných strán a neustálym zlepšovaním sa na základe ich spätnej väzby.
 • Rozmanitosť a rešpekt — Tím EPSO odzrkadľuje rozmanitosť a podporuje všetkých zamestnancov nezávisle od ich pôvodu, aby vynaložili čo najväčšie úsilie na dosiahnutie spoločného cieľa. Úctivé profesionálne správanie je hlavnou zásadou vo všetkých pracovných vzťahoch v úrade EPSO.
 • Spolupráca — EPSO podporuje spoluprácu na vnútornej úrovni a so všetkými zainteresovanými stranami. Vytvára tým kvalitné partnerstvá s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť poskytovateľa služieb. Aktívne sa využívajú a podporujú spoločné pracovné platformy. Hlbšie synergie v rámci výberového procesu podporujú proaktivitu, schopnosť reagovať a rozvoj kultúry excelentnosti.

 

Organizačná schéma

Štruktúra úradu EPSO je znázornená v tejto organizačnej schéme.

 

EPSO a kariéra v EÚ

Dnes úrad EPSO spracováva v priemere 46 000 žiadostí ročne na približne 1 300 pracovných miest. Testovanie prebieha v 24 jazykoch – ide o svetový unikát.

Informácie o stretnutiach so zástupcami záujmových skupín, ktoré organizuje riaditeľ úradu EPSO.

Úrad EPSO spravuje webovú stránku EU Careers, ktorá obsahuje informácie pre širokú verejnosť o výberových konaniach EÚ a výberových konaniach EPSO v 24 jazykoch. Sledujte EU Careers na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram.

 

Pozrite si krátke video o úrade EPSO: