Премини към основното съдържание

Административен ръководител в делегациите на ЕС

Вие сте талантлив специалист, който се интересува от международна кариера като административен ръководител в делегация на ЕС?

ЕС търси административни ръководители (степен AST 4). Наетите специалисти ще работят в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

Административните ръководители подпомагат ръководителите на делегациите на ЕС при изпълнението на техния мандат по отношение на ежедневното управление на делегацията — управление на административен бюджет и човешки ресурси, надзор на логистиката, доставките и услугите, както и безопасност и сигурност на персонала и активите, наред с другото. Заедно с ръководителя на делегацията Вие ще отговаряте за цялостното административно и финансово изпълнение на бюджета на делегацията и ще допринасяте за гладкото функциониране на делегацията.

Всички членове на персонала на ЕСВД трябва периодично да работят в делегациите на Съюза. По време на кариерата си длъжностните лица на ЕСВД се редуват между различни географски региони и седалища и/или длъжности. Някои делегации се намират в държави, в които условията на живот и обстоятелствата по отношение на сигурността могат да бъдат трудни.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) се стреми да прилага равно третиране и достъп за всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Условия за кандидатстване

Ако сте гражданин на ЕС и владеете поне два официални езика на ЕС: отлично владеене на един от 24-те официални езици на ЕС и задоволителни познания по английски или френски, значи търсим точно човек като вас.

Освен това трябва да имате: образователна степен след завършено средно образование с продължителност най-малко две години, удостоверена с диплома, в следните области: право, бизнес администрация, управление на човешките ресурси, финанси, счетоводство, логистика, управление на сгради или инженерство, последвани от подходящ професионален опит с продължителност най-малко шест години или средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, последвано от най-малко девет години професионален опит в областта.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 14 юли 2022 г.