Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как мога да позволя на органите на моята държава членка да ми предложат съдействие при подготовката за процеса за подбор и наемане на работа?

Кандидатите в конкурсите на EPSO могат да изберат да разкрият своите данни за контакт на националните органи в своята държава членка, за да им позволят да се свържат с тях с предложения за подкрепа и помощ във връзка с процеса на подбор и наемане на служители (например обучения, информационни сесии, публикации и т.н.).

Кандидатите правят този избор, когато подават заявление за участие в конкурс, като посочват своето съгласие или несъгласие в съответния раздел на електронния формуляр за кандидатстване. Това съгласие или несъгласие е валидно само за конкурса, за който е предоставено, и по тази причина е необходимо да се дава всеки път при подаване на нова кандидатура.

Отговаряйки с „Да“ на въпроса във формуляра за кандидатстване, вие давате вашето недвусмислено съгласие EPSO да предаде вашето собствено и фамилно име, електронен адрес и референтен номер на конкурса, по който кандидатствате, на националните органи на държавата — членка на ЕС, на която сте гражданин. Целта на това предаване на данни е да се даде възможност на националните органи на вашата държава да се свържат с вас с оглед предлагане на помощ във връзка с процеса на подбор и набиране на персонал в контекста на конкурса, по който кандидатствате.

Предаването на лични данни на националните органи във вашата държава е уредено с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, по-специално членове 7 и 9.

Отговаряйки с „Да“ на въпроса във формуляра за кандидатстване, вие също така давате недвусмисленото си съгласие националните органи на държавата членка, на която сте гражданин, да обработват горепосочените лични данни, с цел да ви предложат помощ при процеса на подбор и набиране на персонал в контекста на конкурса, по който кандидатствате. Националните органи са упълномощени да обработват данните ви за периода, през който участвате в съответния конкурс, или до изтичането на срока на валидност на резервния списък от конкурса, ако името ви е включено в него, или докато не оттеглите съгласието си за обработване на вашите данни.

Обработването на вашите лични данни е уредено с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като отправите писмено искане за товадо вашата държава членка. При все това, моля, имайте предвид, че ако решите да оттеглите вашето съгласие след като данните ви вече са били изпратени от EPSO до вашата държава членка, това само ще възпрепятства националните органи да продължат да обработват вашите данни, но няма да засегне законосъобразността на предишното обработване на данни, извършено въз основа на вашето съгласие преди оттеглянето му.

Съгласието ви EPSO да предава личните ви данни на вашите национални органи не предполага, че сте задължен да приемете предложения за помощ, които тези органи биха могли да ви изпратят.

Съгласието ви EPSO да предава личните ви данни на вашите национални органи не предполага задължение за тези органи да се свържат с вас или да ви предложат помощ. Това е изцяло по преценка на държавата членка на ЕС, на която сте гражданин.