Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как се осигурява равното третиране на кандидатите и безпристрастността на комисията в процедурите за подбор?

Всяка процедура за подбор има собствена конкурсна комисия, която подбира най-добрите кандидати въз основа на квалификацията и компетентностите, определени в обявлението за конкурса. Конкурсните комисии се състоят от длъжностни лица от институциите на ЕС, а EPSO полага всички усилия да осигури равновесие по отношение на пола, езиковите умения, участието в състава на комисията както на служителите, така и на администрацията, и размера на институцията. Работата на комисията се ръководи от председател, подпомаган от един или няколко заместник-председатели. Всички задачи, свързани с оценката на кандидатите на различните етапи от процедурата за подбор, са следват принципа на поверителност на работата на комисията и са отразени в окончателния паспорт на компетенциите, който се дава на кандидата с цел осигуряване на прозрачност.

EPSO отдава голямо значение на равенството и полага всички усилия за зачитане на равните възможности, третиране и достъп за всички свои кандидати, както следва:

  • Главният принцип, ръководещ работата на конкурсната комисия, е принципът на безпристрастност. Например не може да съществува пряка йерархична или пряка семейна връзка между член на конкурсната комисия и кандидат. Въпреки това наличието на минало или дори настоящо професионално отношение с по-отдалечен характер само по себе си не изключва автоматично възможността за оценяване.
  • Както членовете на комисията по подбор, така и кандидатите са длъжни да декларират пред EPSO всеки възможен конфликт на интереси, така че това да може да бъде взето предвид и съответно да бъдат направени евентуални корекции.
  • Комисията за подбор следва предварително определените в обявлението за конкурса критерии за допустимост, подбор и оценяване. Тези критерии са внимателно и последователно документирани, приети и прилагани.
  • Чрез обстойно обучение, наставничество и наблюдение на членовете на комисията, както и чрез редовни срещи за преглед, се осигурява хармонизиран подход за оценка.
  • EPSO извършва систематични проверки на качеството и статистически анализи за наблюдение и премахване на възможни различия при оценяването на кандидатите.