Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви допълнителни процедури трябва да очаквам, ако бъда нает в Европейската комисия на длъжност, на която ще работя с чувствителна и класифицирана информация?

В съответствие с член 10, параграф 2 от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията[1] всички служители на Европейската комисия, които обработват чувствителна и класифицирана информация, изискваща висока степен на поверителност („класифицирана информация на ЕС“), трябва да притежават съответното ниво на разрешение за достъп („EU SECRET“).

Като се има предвид, че Комисията редовно обработва чувствителна и класифицирана информация, която изисква висока степен на поверителност, в интерес на службата е тези служители, чиито задължения изискват достъп до чувствителна и класифицирана информация, да имат подходящо разрешение за достъп до класифицирана информация на съответното ниво („EU SECRET“).

Поради това, като предварително условие за назначаване на някои длъжности в Европейската комисия от успешно издържалите конкурс кандидати може да бъде поискано да се подложат на процедурата за проучване за надеждност, предвидена в Решението. Такава предпоставка ще бъде ясно посочена в обявлението за съответната длъжност. Кандидатите, издържали конкурса, трябва да бъдат подготвени да преминат тази процедура за проучване за надеждност.

Процедурата за проучване за надеждност се извършва от националния компетентен орган в държавата членка, чийто гражданин е кандидатът. Процедурата може да се различава значително в отделните държави членки. На кандидатите се препоръчва да се информират за процедурата, преди да подадат кандидатурата си за техния конкурс.


[1]Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).