Премини към основното съдържание

Други възможности за работа в институциите и органите на ЕС

В списъка по-долу можете да намерите допълнителни възможности за работа, публикувани на специалните страници на следните институции и органи на ЕС.
 
 

Европейският парламент е динамична, приобщаваща и многоезична организация, която предлага разнообразни възможности за професионална кариера и развитие. Служителите на Парламента работят за пряко избраните членове на ЕП с цел постигане на жизнена европейска демокрация, като подпомагат дейността им за изграждане на по-мирна, безопасна, справедлива и просперираща Европа. Парламентът предоставя много обширни възможности за кариера, независимо дали във връзка с основната законодателна дейност на институцията, или в области, които осигуряват нейното безпроблемно функциониране. Всеки служител играе важна роля, пряко или косвено, в работата на Парламента в полза на гражданите на ЕС, като допринася за утвърждаването и защитата на демокрацията, свободата на словото и правата на човека във и извън ЕС. Посетете новата страница на Европейския парламент „Работа при нас“, за да откриете други възможности за работа, публикувани от институцията.

 

Работата за Генералния секретариат на Съвета ви дава уникална възможност да подкрепяте и подпомагате две основни институции на ЕС — Европейския съвет и Съвета на ЕС.
Европейският съвет, който се състои от държавните и правителствените ръководители на всички страни от ЕС, определя цялостната политическа ориентация и приоритетите на ЕС, които са решаващи за неговото бъдеще. Той определя стратегическата и политическата програма на Съюза на най-високо политическо равнище. В рамките на Съвета на ЕС се договаря и приема законодателството на ЕС, координират се политиките на държавите членки, разработва се обща външна политика и политика на сигурност и се сключват международни споразумения. Министрите и държавните секретари на държавите от ЕС заседават в 10 различни състава в зависимост от предмета на обсъждане.

 

Ролята на Европейската комисия (ЕК) е да отстоява общия интерес на ЕС, като предлага и прилага законодателство: тя е политически независимият изпълнителен орган на ЕС.  Политическото ръководство се осъществява от екип от комисари (по един от всяка страна от ЕС). Начело на този екип е председателят на Комисията, който решава кой за коя област на политиката да отговаря. След като бъде направено законодателно предложение, то се изпраща за приемане от Съвета (представляващ държавите членки) и Парламента (представляващ европейските граждани). Комисията управлява бюджета на ЕС и политическите програми (т.е. селско стопанство, рибарство, научни изследвания и др.) в сътрудничество със съответните органи в държавите от ЕС.

 

Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на ЕС. Неговата роля е да гарантира, че законите на ЕС се спазват от институциите на ЕС и държавите членки и се прилагат по един и същ начин в целия ЕС. Това гарантира, че ЕС се основава на върховенството на закона — основен елемент на всички демократични структури.

 

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Тя е създадена с Договора от Брюксел, подписан на 22 юли 1975 г., и започва работа през октомври 1977 г. ЕСП е една от седемте институции на ЕС: тя се намира в Люксембург и в нея работят около 900 души специалисти в областта на одита, помощен и административен персонал от всички националности в ЕС.

 

Европейският комитет на регионите (КР) е гласът на регионите и градовете в Европейския съюз. Той е политическа асамблея, съставена от над 300 представители на местните и регионалните власти. Чрез своите становища и обсъждания с представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, членовете на КР допринасят за оформянето на решенията на Съюза.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е уникален форум за консултации, диалог и консенсус между представители на всички сектори на организираното гражданско общество, включително работодатели, синдикати и организации, като професионални и общностни сдружения, младежки организации, женски асоциации, земеделски стопани, потребители, МСП, еколози и др. Мисията на ЕИСК е да изразява позицията на организираното гражданско общество.

 

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независимият орган на ЕС по защита на данните, отговорен да следи за това институциите и органите на ЕС да спазват законодателството за защита на данните. Той също така е безпристрастен съветник по политиките и предложените закони, които могат да засегнат правата на неприкосновеност на личния живот и защита на данните.

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на Европейския съюз. Тя подпомага ръководителя на външната дейност на ЕС — върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — да изпълнява общата външна политика и политика на сигурност на Съюза. ЕСВД е базирана в Брюксел, но разчита на широка световна мрежа за дипломатическо присъствие на ЕС, която включва европейски служители, дипломати от външните ведомства на държавите — членки на ЕС, и местни служители в отделни държави в целия свят.

 

Службата на Европейския омбудсман е малка и динамична служба, която помага на граждани при взаимодействието им с институции, органи и агенции на ЕС. Омбудсманът разследва жалби по въпроси, които варират от липса на прозрачност при вземането на решения или отказ на достъп до документи до нарушения на основните права и договорни въпроси. Той също така провежда разследвания по собствена инициатива по системни въпроси и насърчава добрите административни практики. Мисията на омбудсмана, който разполага с екип от около 80 души, е да бъде създадена по-ефективна, отчетна, прозрачна и етична администрация на ЕС.

 

Моля, посетете уебсайта на мрежата на агенциите на ЕС, за да научите повече за възможностите за работа в изпълнителните агенции на ЕС:

Мрежата на агенциите на ЕС помага на агенциите на ЕС и съвместните предприятия да работят в по-тясно сътрудничество помежду си с цел осигуряване на необходимата основа гражданите, предприятията и институциите на ЕС да постигат своите приоритети. По този начин те допринасят за изпълнението на политиките на Съюза по икономически ефективен, гъвкав и ефикасен начин.

 

Институции и органи, за които Европейската служба за подбор на персонал не набира служители:

Европейската централна банка (ЕЦБ) е една от най-новите официални институции на ЕС. Създадена е през 1998 г. и в нея работят над 3500 служители от цяла Европа. Насърчаването на финансовата интеграция и финансовата стабилност е в основата на мисията на ЕЦБ. ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с всички 19 национални централни банки в еврозоната и заедно с тях образува група, наречена Евросистема. Банката също така поддържа редовни контакти с всички 27 национални централни банки в ЕС в мрежа, наречена Европейска система на централните банки.

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз за отпускане на заеми. Групата на ЕИБ има две части: Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд. Заедно ЕИБ и ЕИФ разполагат с натрупани в продължение на повече от 60 години опит и експертни знания в областта на финансирането на проекти. Тяхното седалище е в Люксембург, но те разполагат с мрежа от местни и регионални служби в Европа и извън нея.