Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как да кандидатствате

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

Процедурите за подбор на персонал в институциите на ЕС варират в зависимост от категорията служители, за която кандидатствате.

В разделите по-долу ще намерите подробна информация за всяка категория. По принцип за подбора отговаря Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), особено когато става въпрос за постоянни служители.

Можете също така да разгледате страницата за тестовете на EPSO, която съдържа общ преглед на нашите тестове и дава представа за това какви умения трябва да притежавате, за да успеете.

За повече подробности вижте Правилника за длъжностните лица и страницата на EPSO с често задавани въпроси. Научете повече за профилите на служителите в ЕС и наличните възможности за работа.

Постоянни служители

Институциите на ЕС подбират постоянни служители чрез конкурси на общо основание, които се обявяват на нашия уебсайт.

Всеки открит конкурс се придружава от обявление за конкурс, в което се предоставят всички подробности относно търсената длъжностна характеристика, служебните задължения, критериите за допустимост и процедурите за подбор.

Всички кандидати трябва да създадат EPSO профил — основният инструмент за получаване на уведомления и съобщения по време на процедура за подбор.

Комисия за подбор, назначавана за всеки конкурс, отговаря за оценяването на кандидатите по време на целия процес.

Конкурсите се обявяват на всички официални езици на ЕС. Има няколко етапа на процедурата за подбор, всеки от които включва различни тестове и други методи за оценка на основните компетенции и професионалните умения:

  • Филтър на квалификациите за конкурси за специалисти. Кандидатите се приканват да посочат всички свои професионални умения, опит и квалификации, които след това ще бъдат оценени от комисията за подбор.
  • Център за оценяване — последният етап от проверката на общите и свързаните с областта компетенции. Чрез различни тестове членовете на конкурсната комисия оценяват умения като анализ и решаване на проблеми, комуникация, приоритизиране и организиране, постигане на качество и резултати, както и други умения.

Целта на процедурата за подбор е да се състави списък на кандидатите, успешно преминали през процедура на подбор.

Когато възникне необходимост от наемане на работа, институциите на ЕС търсят подходящи кандидати в списъка с одобрени кандидати и поканват тези, които най-добре отговарят на свободната позиция, на интервю за работа.

В зависимост от конкурса процедурата за подбор на постоянен персонал на ЕС може да продължи до няколко месеца.

Можете също така да научите повече за тестовете на EPSO, включително „Тестовете на EPSO: митове и факти“, в раздела „Често задавани въпроси“.

Договорно наети служители

Договорно наетите служители се назначават по два начина:

1) Договорно наети служители - безсрочна процедура CAST Permanent 

Договорно наетите служители могат да бъдат назначавани чрез безсрочната процедура за подбор CAST Permanent

CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool или инструмент за подбор на договорно наети служители. Permanent означава, че процесът е безсрочен, без краен срок за подаване на кандидатурите.

На нашата страница за възможности за работа можете да намерите поканата за изразяване на интерес за CAST Permanent за профили като финанси, политически въпроси/политики на ЕС, секретари и деловодители, информационни технологии, право, комуникация и много други. Кандидатите трябва да следват инструкциите, свързани с нея.

За процедурата е необходимо да създадете EPSO профил и да въведете лична, професионална и образователна информация в базата данни CAST.

Подаването на заявление за участие в процедурата за подбор CAST Permanent не означава, че кандидатите автоматично ще бъдат поканени да се явят на тестовете. 

Когато възникне необходимост от набиране на персонал, институциите, органите и агенциите на ЕС могат да търсят в базата данни CAST и да изготвят списък на ограничен брой кандидати, чиито умения отговарят на изискванията за конкретната работа.

Тези предварително подбрани кандидати ще бъдат поканени да се явят на тестове, организирани от EPSO: тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене, които се провеждат на компютър с въпроси с избор между няколко отговора; тест за компетенции (познания в областта на специализация) или тест за езиково разбиране (за лингвисти).

Успешно издържалите тестовете може да бъдат поканени на интервю и да бъдат наети на работа.

Научете повече за процеса на нашата страница CAST Permanent, от която можете да кандидатствате директно.

 

2) Договорно наети служители — свободни работни места ad hoc

Институциите, органите и агенциите на ЕС могат също така да наемат договорно наети служители на определени длъжности, когато възникне необходимост. В този случай от експертите може да се изисква да изпълняват различни функции — от финансов асистент до социален учен, уебмастър, инженер в областта на киберсигурността, като това са само някои от възможностите. 

За разлика от безсрочната процедура CAST, всяко свободно работно място има краен срок за кандидатстване и съдържа информация за кандидатстването, процедурата за набиране на персонал и всички други подробности.

Институциите, органите и агенциите на ЕС публикуват ad hoc свободни работни места за договорно наети служители и определят свои собствени процедури за кандидатстване и набиране на персонал

Свободните работни места за договорно наети служители можете да намерите на нашата страница за възможности за работа

Срочно наети служители

Срочно наетите служители се назначават за заместване на длъжностни лица или за подсилване на определени услуги, обикновено за ограничен период от време

Временен персонал може да е необходим за различни роли, като например социални учени, ръководители на проекти, преводачи, научни анализатори, програмни служители, както и много други. 

Набиращите персонал институции, агенции и органи на ЕС могат да публикуват свободни работни места за срочно наети служители на страницата на EPSO относно възможностите за работа и сами да организират процеса на подбор.

В зависимост от различните нужди, които възникват в определен момент, те могат да делегират организацията на процедурата за подбор на EPSO. Във втория случай процедурата за подбор се придружава от покана за изразяване на интерес, която включва подробности относно търсената длъжностна характеристика, критериите за допустимост и тестовете.

Можете да намерите повече позиции на уебсайтовете за свободни работни места на институциите и органите на ЕС.
 

Командировани национални експерти

Командированите национални експерти (КНЕ) са квалифицирани държавни служители от държавите от ЕС, които допринасят с експертния си опит за работата на ЕС за определен период от време.

Институциите и агенциите на ЕС ги наемат, когато се нуждаят от служители с уникалния набор от умения, характерен за КНЕ: технически, по сигурността, правни и финансови експертни познания, наред с много други.

Длъжностите за КНЕ често се обявяват на страницата на EPSO за възможностите за работа. Всички подробности, свързани с процеса на подбор, условията за командироване, критериите за допустимост и естеството на задачите, могат да бъдат намерени в съответното обявление за свободна длъжност. 

Институциите, органите и агенциите на ЕС, набиращи персонал, отговарят за своите процедури за кандидатстване и назначаване на работа. 

Свържете се с постоянното представителство на вашата страна към ЕС за информация за възможностите в момента.

Други
  • Временен персонал

Временният персонал се назначава от агенциите за временна заетост, за да изпълнява временно задачи в институциите на ЕС. Те не са служители на ЕС.

Временният персонал изпълнява различни ръчни, технически и други специфични функции.

Агенции в Брюксел

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Тел.: +32 2 643 4790
Електронен адрес: inhouse_1230@randstad.be
Уебсайт: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Тел.: +32 2 212 1920
Електронен адрес: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Тел.: +32 2 513 14 14
Електронен адрес: publicsector@daoust.be
Уебсайт: www.daoust.be

 

Агенции в Люксембург

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Експерти към ЕС

Експертите в област на политиката на ЕС могат да се регистрират в база данни за експерти, поддържана от институция или агенция на ЕС.

След това регистрираните експерти могат да бъдат наемани за конкретни задачи, ако е необходимо.

Научете как можете да станете експерт на Европейската комисия.

Можете също така да проверите информационния портал за научноизследователска и развойна дейност (CORDIS).

 

  • Парламентарни сътрудници

Парламентарните сътрудници работят пряко с членовете на Европейския парламент и им помагат в тяхната работа, като изпълняват голям брой задачи. Местоработата е в Брюксел, Страсбург или Люксембург.

За повече информация вж. уебсайта на Европейския парламент.

Можете също така да проверявате уебсайтовете на политическите групи в Европейския парламент за информация относно техните процедури за набиране на персонал.

 

  • Лингвисти на свободна практика

Институциите на ЕС предоставят възможности за работа на писмени и устни преводачи на свободна практика.

За да работите като писмен преводач на свободна практика

За работа като устен преводач на свободна практика в Европейската комисия, Европейския парламент или Съда на ЕС научете повече на уебсайта Устни преводи за Европа.

 

  • Персонал по поддръжка и персонал в столове

Работниците по поддръжката и персоналът в столовете се наемат чрез външни дружества изпълнители.

Договорите се сключват въз основа на открити процедури за възлагане на обществени поръчки.

Можете да научите повече на страницата за финансиране и обществени поръчки на ЕС.