Oдит

Длъжностна характеристика

Ако имате професионален опит в областта на одита и желаете да работите за ЕС като одитор, за да помагате на Съюза да изпълнява своите високи изисквания за финансов одит, одит на изпълнението и вътрешен одит, можете да кандидатствате за позиция на администратор или договорно нает служител. Работата на одиторите на ЕС е свързана с вътрешни и външни одити и включва преглед на процесите на финансово управление, извършване на проверки, подобряване на системите за контрол, консултиране във връзка с методологиите, активно подпомагане на вземащите решения ръководни кадри, обучение на неспециализиран персонал и надзор и наставничество на колеги. Можете да извършвате одитни задачи в редица сектори и институции – от работа в областта на човешките ресурси в Европейската комисия до работа за Европейската сметна палата.

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате подходящо висше образование или професионална квалификация, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), или няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Изискванията могат да се различават за договорно наетите служители, особено за тези, които работят като асистенти.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.