Комуникации

Ако образованието ви е в областта на комуникациите, институциите на ЕС предлагат множество различни възможности за работа, свързана с пресата, медиите, уебсайтове и публикации, на ниво администратор (AD) или асистент(AST).

Длъжностна характеристика

Асистентите по комуникациите работят в една или повече области, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Вашата работа може да включва установяване на контакти с пресата, медиите и обществеността, съставяне, редактиране и подготовка на различни документи за публикуване, организиране на прояви, изготвяне на информационни документи, публикации, брошури и аудио-визуални материали, управление на комуникационни дейности чрез уебсайтове и социални медии, участие в анализа на медийното въздействие на комуникационните дейности, осъществяване на връзка и координация със заинтересовани страни (Службата за публикации, подизпълнители и др.).

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате или образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността след завършено средно образование и няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.

Длъжностна характеристика

Служителите по комуникациите в институциите на ЕС могат да работят в области като външна комуникация с широката общественост, включително медиите и групите от посетители, писмена и устна информация за представителите на медиите, интернет комуникация, стратегическа комуникация и комуникация при кризи.

Вашата работа може да включва изготвяне на съобщения за медиите, доклади и текстове за различни видове медии (на езика, с който сте нает, и/или на френски или английски език), изграждане и поддържане на връзки с медиите, разпространение на информация по актуални въпроси на ЕС, наблюдение и анализ на медийното въздействие и управление и поддържане на присъствието на Съюза на всички онлайн платформи, включително създаване и публикуване на оригинално съдържание.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше образование по подходяща дисциплина (вижте конкретните изисквания в обявлението за конкурса), за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.