EPSO

Комуникации

Ако образованието ви е в областта на комуникациите, институциите на ЕС предлагат множество различни възможности за работа, свързана с пресата, медиите, уебсайтове и публикации, на ниво администратор (AD) или асистент(AST).

Длъжностна характеристика

Асистентите по комуникациите работят в една или повече области, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Вашата работа може да включва установяване на контакти с пресата, медиите и обществеността, съставяне, редактиране и подготовка на различни документи за публикуване, организиране на прояви, изготвяне на информационни документи, публикации, брошури и аудио-визуални материали, управление на комуникационни дейности чрез уебсайтове и социални медии, участие в анализа на медийното въздействие на комуникационните дейности, осъществяване на връзка и координация със заинтересовани страни (Службата за публикации, подизпълнители и др.).

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате или образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността след завършено средно образование и подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Научете повече за процедурата за подбор. Нашите примерни тестове също могат да ви бъдат от полза.

За повече информация за стажовете вижте нашия кратък наръчник за стажовете в ЕС.

Длъжностна характеристика

Служителите по комуникациите в институциите на ЕС могат да работят в области като външна комуникация с широката общественост, включително медиите и групите от посетители, писмена и устна информация за представителите на медиите, интернет комуникация,стратегическа комуникация и комуникация при кризи.

Вашата работа може да включва изготвяне на съобщения за медиите, доклади и текстове за различни видове медии (на езика, с който сте нает, и/или на френски или английски език), изграждане и поддържане на връзки с медиите, разпространение на информация по актуални въпроси на ЕС, наблюдение и анализ на медийното въздействие и управление и поддържане на присъствието на Съюза на всички онлайн платформи, включително създаване и публикуване на оригинално съдържание.

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше образование по подходяща дисциплина (вижте конкретните изисквания в обявлението за конкурса), за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Научете повече за процедурата за подбор. Нашите примерни тестове също могат да ви бъдат от полза.

За повече информация за стажовете вижте нашия кратък наръчник за стажовете в ЕС.