Επικοινωνία

Εάν έχετε προϋπηρεσία στις επικοινωνίες, υπάρχουν διάφορες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (AD) και βοηθών (AST) σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι υπάλληλοι αυτοί ασχολούνται με τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, με ιστοσελίδες και δημοσιεύσεις.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι αρμόδιοι επικοινωνίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται σε τομείς όπως η επικοινωνία με το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των ομάδων επισκεπτών, η γραπτή και προφορική ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, η διαδικτυακή επικοινωνία, η στρατηγική επικοινωνία και η επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης.

Τα καθήκοντά σας μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύνταξη δελτίων Τύπου, εκθέσεων και κειμένων για διάφορα μέσα ενημέρωσης (στη γλώσσα με την οποία προσληφθήκατε ή/και στα γαλλικά ή τα αγγλικά), τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με επίκαιρα θέματα της ΕΕ, την παρακολούθηση και ανάλυση της προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διατήρηση και διαχείριση της παρουσίας της ΕΕ σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της δημοσίευσης πρωτότυπου περιεχομένου.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε πτυχίο συναφών σπουδών (δείτε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις στην προκήρυξη του διαγωνισμού), για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι βοηθοί επικοινωνίας εργάζονται σε έναν ή περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και την ενημέρωση. Η εργασία σας μπορεί να περιλαμβάνει επαφές με τον Τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, εκπόνηση, αναθεώρηση και προετοιμασία διαφόρων εγγράφων για δημοσίευση, διοργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων, δημοσιεύσεων, φυλλαδίων, οπτικοακουστικών προϊόντων, διαχείριση δραστηριοτήτων επικοινωνίας μέσω ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή στην ανάλυση της προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας, διασύνδεση και συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς (Υπηρεσία Εκδόσεων, υπεργολάβοι, κτλ.)

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ και να διαθέτετε είτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας ή των δημοσίων σχέσεων και σχετική επαγγελματική εμπειρία ορισμένων ετών, ανάλογα με τον διαγωνισμό, είτε τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολυετή επαγγελματική εμπειρία, ανάλογα με τον διαγωνισμό.

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.