Cumarsáid

Má tá cúlra sa chumarsáid agat, tá róil éagsúla ar leibhéal riarthóra (AD) agus ar leibhéal cúntóra in institiúidí an Aontais Eorpaigh ina mbeifeá in ann a bheith páirteach in obair don phreas agus leis na meáin, chomh maith le bheith ag obair ar shuíomhanna gréasáin agus ar fhoilseacháin.

Cur síos ar an bpost

Bíonn na cúntóirí cumarsáide ag obair in earnáil amháin nó níos mó a bhaineann leis an gcumarsáid agus le heolas inmheánach agus seachtrach a scaipeadh. Mar chuid den obair sin, d'fhéadfá a bheith ag plé leis an méid seo a leanas: teagmhálaithe leis an bpreas, leis na meáin agus leis an bpobal a láimhseáil, doiciméid éagsúla a dhréachtú, a athbhreithniú agus a ullmhú lena bhfoilsiú, imeachtaí a eagrú, doiciméid eolais, foilseacháin, bróisiúir agus táirgí closamhairc a ullmhú, gníomhaíochtaí cumarsáide a bhainistiú ar shuíomhanna gréasáin agus ar na meáin shóisialta, a bheith páirteach san anailísiú ar thionchar na ngníomhaíochtaí cumarsáide ar na meáin, teagmháil a choinneáil agus comhordú a dhéanamh le geallsealbhóirí (Oifig na bhFoilseachán, fochonraitheoirí, srl).

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh, maille le oideachas iar-mheánscoile sa chumarsáid, sa staidéar ar na meáin, san iriseoireacht nó sa chaidreamh poiblí agus cúpla bliain de thaithí ghairmiúil ábhartha (ag brath ar an gcomórtas) a bheith agat, é sin nó oideachas meánscoile agus roinnt blianta de thaithí ghairmiúil (ag brath ar an gcomórtas) a bheith agat.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.

Cur síos ar an bpost

Bíonn oifigigh chumarsáide in institiúidí an Aontais Eorpaigh ag obair i réimsí amhail cumarsáid sheachtrach leis an bpobal i gcoitinne, na meáin agus grúpaí cuairteoirí san áireamh, eolas scríofa agus ó bhéal d'ionadaithe ó na meáin, cumarsáid ghréasáin agus cumarsáid straitéiseach agus ghéarchéime.

Ar an obair a d'fhéadfadh a bheith ar siúl agat, tá preaseisiúintí, tuairiscí agus téacsanna a dhréachtú do mheáin de chineálacha éagsúla (sa teanga inar earcaíodh thú, agus/nó i bhFraincis agus i mBéarla), caidreamh a chur ar bun agus a chothú leis na meáin, eolas a thabhairt faoi cheisteanna Eorpacha atá i mbéal an phobail, monatóireacht agus anailísiú a dhéanamh ar thionchar na meán agus láithreacht an Aontais Eorpaigh a choinneáil ar bun ar na hardáin ar líne go léir, ullmhú agus foilsiú ábhair nua-scríofa a ullmhú san áireamh.

 

Na príomhcháilíochtaí

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá cheann, ar a laghad, de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, maille le céim i ndisciplín ábhartha más mian leat teacht isteach ag Grád AD 5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.