Komunikacije

Ako imate iskustva u području komunikacija, u institucijama EU-a postoje mnogi poslovi administratora (AD) i asistenta (AST) koji se odnose na tisak i medije te rad na mrežnim stranicama i publikacijama.

Opis radnog mjesta

Asistent u području komunikacija radi u jednom ili više sektora povezanih s unutarnjim i vanjskim komunikacijama i informacijama. Posao može obuhvaćati održavanje kontakata s tiskom, medijima i javnosti, sastavljanje, pregledavanje i pripremu raznih dokumenata za objavu, organizaciju događaja, pripremu informativnih dokumenata, publikacija, brošura, audiovizualnih proizvoda, upravljanje komunikacijskim aktivnostima na mrežnim stranicama i društvenim medijima, sudjelovanje u analizi i medijskom utjecaju na komunikacijske aktivnosti, povezivanje s dionicima i njihovu koordinaciju (Ured za publikacije, podugovaratelji itd.).

 

Potrebne kvalifikacije

Morate izvrsno poznavati najmanje dva jezika EU-a i imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje u području komunikacija, medijskih studija, novinarstva ili odnosa s javnošću i nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva, ovisno o natječaju ili srednjoškolsko obrazovanje i nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva, ovisno o natječaju.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Za više informacija o pripravničkom stažu posjetite našu stranicu posvećenu tome.

Opis radnog mjesta

Službenik za komunikacije u institucijama EU-a može raditi u područjima kao što su vanjske komunikacije s javnošću, uključujući medije i skupine posjetitelja, prenošenje pisanih i usmenih informacija predstavnicima medija, komunikaciju na internetu te komunikaciju u strateškim i kriznim situacijama.

Vaš posao može obuhvaćati sastavljanje priopćenja za tisak, izvješća i tekstova za razne medije (na jeziku za koji ste se prijavili i/ili na francuskom ili engleskom jeziku), uspostavljanje i održavanje odnosa s medijima, prenošenje informacija o aktualnim pitanjima EU-a, nadzor i analizu medijskog utjecaja, održavanje prisutnosti EU-a na svim internetskim platformama te upravljanje njome, kao i pripremu i objavu izvornog sadržaja.

 

Ključne kvalifikacije

Za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro poznavati najmanje dva jezika EU-a i imati diplomu iz odgovarajućeg područja (vidjeti posebne zahtjeve u obavijesti o natječaju), dok za ulazak u viši platni razred (razred AD 7) morate imati i nekoliko godina radnog iskustva u struci.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

 

Na našoj stranici o pripravništvu/stažiranju naći ćete više informacija o pripravništvu.