Komunikácia

Ak máte skúsenosti v oblasti komunikácie, v rámci rôznych administrátorských (AD) a asistentských (AST) pozícií naprieč inštitúciami EÚ by ste sa mohli venovať práci súvisiacej s tlačou a médiami, ako aj pracovať na webových stránkach a publikáciách.

Opis pracovného miesta

Asistenti pre komunikáciu pracujú v jednej alebo viacerých oblastiach internej a externej komunikácie a informácií. K vašej práci by mohlo patriť zabezpečovanie kontaktov s tlačou, médiami a verejnosťou, písanie, revidovanie a príprava rôznych dokumentov na uverejnenie, organizácia podujatí, príprava informačných dokumentov, publikácií, brožúr, audiovizuálnych produktov, riadenie komunikačných činností prostredníctvom webových stránok a sociálnych médií, účasť na analýze a hodnotení mediálneho vplyvu komunikačných činností, nadväzovanie kontaktov so zainteresovanými stranami (Úrad pre publikácie, subdodávatelia atď.) a ich koordinácia.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ a post-sekundárne vzdelanie v oblasti komunikácie, médií, žurnalistiky alebo vzťahov s verejnosťou a niekoľkoročnú príslušnú odbornú prax v závislosti od výberového konania alebo sekundárne vzdelanie a niekoľko rokov odbornej praxe v závislosti od výberového konania.

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.

Opis pracovného miesta

Referenti pre komunikáciu môžu v inštitúciách EÚ pracovať oblastiach ako externá komunikácia so širokou verejnosťou vrátane médií a návštevníkov, písomné a ústne poskytovanie informácií zástupcom médií, webová komunikácia, strategická a krízová komunikácia.

K vašej práci by mohlo patriť písanie tlačových správ, vypracúvanie správ a textov pre rôzne médiá (vo vašom pracovnom jazyku, ako aj vo francúzštine alebo angličtine), nadväzovanie a udržiavanie vzťahov s médiami, oznamovanie informácií o tematických otázkach EÚ, monitorovanie a analýza vplyvu médií a riadenie a udržiavanie prítomnosti EÚ na všetkých online platformách vrátane prípravy a uverejňovania pôvodného obsahu.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, vysokoškolský titul v príslušnom odbore (pozri osobitné požiadavky v oznámení o výberovom konaní) na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

 

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej osobitnej stránke.