Οικονομικά /Στατιστική

Εάν έχετε εξειδίκευση στα οικονομικά, τα μαθηματικά ή τη στατιστική, και επιθυμείτε  να εργαστείτε για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην Ευρώπη, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε σταδιοδρομία στην ΕΕ ως οικονομολόγος ή ως στατιστικολόγος. Η ετήσια διαδικασία επιλογής πτυχιούχων, η οποία ξεκινά κάθε χρόνο την άνοιξη, είναι ο συχνότερος τρόπος επιδίωξης μιας σταδιοδρομίας  οικονομολόγου και στατιστικολόγου στην ΕΕ.

 

Περιγραφή καθηκόντων

Ως οικονομολόγος στην ΕΕ, θα συνεργάζεστε στενά με ανώτερα στελέχη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων, διενεργώντας οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις και διαμορφώνοντας νέες στρατηγικές σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οικονομική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, το πανευρωπαϊκό εμπόριο, τα δημόσια οικονομικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το ενιαίο νόμισμα.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε πτυχίο οικονομικών, προκειμένου να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, προκειμένου να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (AD 7).

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι στατιστικολόγοι της ΕΕ έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη χάραξη των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ. Η εργασία σας, η οποία θα εστιάζει σε οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, κοινωνικά, γεωργικά ή περιβαλλοντικά στοιχεία, μπορεί να αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων, τον καθορισμό μεθοδολογιών, την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, τη διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων, τη ρύθμιση και τον συντονισμό στατιστικών δραστηριοτήτων, την ερμηνεία και δημοσιοποίηση δεδομένων, την εκτέλεση σχεδίων έργων, την επίβλεψη και την καθοδήγηση συναδέλφων. Οι στατιστικολόγοι μπορεί να είναι διοικητικοί υπάλληλοι ή βοηθοί.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ.

Πρέπει να διαθέτετε πτυχίο στατιστικής, οικονομικών, μαθηματικών ή παρεμφερών σπουδών, για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Για να εργαστείτε ως βοηθός πρέπει να διαθέτετε είτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και σχετική επαγγελματική εμπειρία μερικών ετών, ανάλογα με τον διαγωνισμό, ή τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολυετή σχετική επαγγελματική εμπειρία, ανάλογα με τον διαγωνισμό.

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.