Εξωτερικές σχέσεις

Περιγραφή καθηκόντων

Αυτές οι θέσεις απευθύνονται σε νέους διπλωμάτες που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ΕΕ ως υπάλληλοι στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Ως υπάλληλος στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων μπορείτε να συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και να παρακολουθείτε την εφαρμογή τους, να συντονίζετε την εξωτερική δράση της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ, να εκπροσωπείτε την ΕΕ στο εξωτερικό, να στηρίζετε τις διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες εταίρους της ΕΕ και να προωθείτε τα συμφέροντα της ΕΕ, να συνεργάζεστε στενά με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και πρεσβείες, να συντάσσετε πολιτικές εκθέσεις, αναλύσεις πολιτικής και ενημερωτικά σημειώματα για τους αρμοδίους λήψης αποφάσεων, να διοργανώνετε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου βάσει επίσημου πρωτοκόλλου και να συμμετέχετε σε αυτές.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ και να διαθέτετε πτυχίο, για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή (6ετή ή μεγαλύτερη) σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Δείτε επίσης στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) τις δυνατότητες εργασίας με καθεστώς συμβασιούχου υπαλλήλου, καθώς και στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.