Välissuhted

Ametijuhend

Algajad diplomaadid võiksid kaaluda töötamist ELi välissuhete ametnikuna. Välissuhete ametnikuna osaleksite ELi ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel sõlmitavaid kahe- ja mitmepoolseid lepinguid käsitlevatel läbirääkimistel ja nende lepingute rakendamises, ELi välistegevuse koordineerimises liikmesriikide ja erinevate ELi institutsioonidega, ELi esindamises liidust väljaspool, diplomaatiliste suhete säilitamises ELi partnerriikidega ja ELi huvide edendamises, tihedas koostöös ELi delegatsioonide ja saatkondadega, otsusetegijatele mõeldud poliitikaaruannete, analüüsivate märgukirjade ja ülevaadete koostamises, selliste kõrgetasemeliste kohtumiste korraldamises ja nendel osalemises, mille suhtes kohaldatakse ametlikku protokolli.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama kraadi, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline (vähemalt kuueaastane) erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Töövõimaluste kohta ajutise töötajana leiate lisainfot Euroopa välisteenistuse veebisaidilt. Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.