Финанси

Европейските институции редовно търсят финансови мениджъри и асистенти на постоянен или временен договор.

Длъжностна характеристика

Задълженията на асистентите по финансово управление/счетоводство включват използване на специфични софтуерни приложения (например интегрираната система за счетоводна отчетност) с цел подпомагане на функционирането на счетоводни и финансови системи, водене на финансови и/или бюджетни сметки, определяне, изготвяне и изпълнение на процедури по Финансовия регламент, съставяне на бюджетни прогнози и годишни доклади/отчети, представяне на финансови отчети, планиране и управление на процедури по възлагане на обществени поръчки, финансово и оперативно управление на договори или субсидии, участие в управлението на парични средства и/или равнението на банкови сметки, наблюдение на финансови и бюджетни процедури и контрол на счетоводните методи и финансовото управление на приходите.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате или образование в областта на финансите или счетоводството след завършено средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и няколко години професионален опит в областта на финансите или счетоводството в зависимост от конкурса.

За изпълнението на някои задачи, свързани с финансите и счетоводството, могат да бъдат назначавани и договорно наети служители, но изискванията могат да се различават.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.

Длъжностна характеристика


Финансовите мениджъри в европейските институции работят с много сложни финансови структури и активно подпомагат вземащите решения ръководни кадри чрез определяне на финансови и бюджетни процедури, изготвяне на годишни доклади и отчети, оказване на съдействие при одити и проверки, управление на организационния риск и надзор и наставничество на колеги.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате подходящо висше образование, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

За изпълнението на някои задачи, свързани с финансите, могат да бъдат назначавани и договорно наети служители, но изискванията могат да се различават.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.