Οικονομικά

Αν ο τομέας σας είναι τα οικονομικά, τα όργανα της ΕΕ αναζητούν τακτικά οικονομικούς διαχειριστές και βοηθούς τόσο ως μόνιμους όσο και ως συμβασιούχους υπαλλήλους.

Περιγραφή καθηκόντων

Τα καθήκοντα των βοηθών στους τομείς της χρηματοοικονομικής διαχείρισης/λογιστικής περιλαμβάνουν τα εξής: χρησιμοποίηση ειδικών μέσων πληροφορικής (π.χ. ηλεκτρονικό σύστημα λογιστικής) που βοηθούν στην εφαρμογή των λογιστικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων, τήρηση γενικής λογιστικής ή λογιστικής του προϋπολογισμού, σχεδιασμός, εκπόνηση και εκτέλεση των διαδικασιών του δημοσιονομικού κανονισμού, κατάρτιση δημοσιονομικών προβλέψεων και ετήσιων εκθέσεων/λογαριασμών, παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, προγραμματισμό και διαχείριση των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, δημοσιονομική και λειτουργική διαχείριση των συμβάσεων ή επιχορηγήσεων, συμμετοχή στη διαχείριση των ταμειακών ροών ή/και στη συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών, παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών διαδικασιών, έλεγχο της εφαρμογής λογιστικών μεθόδων και οικονομική διαχείριση των εσόδων.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ και να διαθέτετε είτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικονομικά ή τη λογιστική και σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ορισμένων ετών, ανάλογα με τον διαγωνισμό, είτε τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στα οικονομικά ή τη λογιστική, ανάλογα με τον διαγωνισμό.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν, επίσης, να ασκούν ορισμένα καθήκοντα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής, αλλά οι απαιτήσεις μπορεί να ποικίλλουν.

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Περιγραφή καθηκόντων


Οι οικονομικοί διαχειριστές της ΕΕ ασχολούνται με εξαιρετικά πολύπλοκες χρηματοοικονομικές δομές και συνεργάζονται στενά με αρμοδίους στα ανώτερα κλιμάκια λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών διαδικασιών και την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων και λογαριασμών, βοηθούν σε λογιστικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, διαχειρίζονται οργανωτικά μέτρα ελέγχου του κινδύνου και επιβλέπουν και καθοδηγούν συναδέλφους.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να έχετε πτυχίο σχετικών σπουδών, για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν, επίσης, να ασκούν ορισμένα καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης, αλλά οι απαιτήσεις μπορεί να ποικίλλουν.

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.