Airgeadas

Má tá féith an airgeadais ionat, bíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh ag iarraidh bainisteoirí airgeadais agus cúntóirí a earcú go rialta, ar bhonn buan nó ar conradh.

Cur síos ar an bpost


Bíonn bainisteoirí airgeadais de chuid an Aontais ag plé le struchtúir airgeadais a bhíonn an-chasta agus tugann siad dlúth-thacaíocht do lucht sinsearach cinnteoireachta trí nósanna imeachta airgeadais agus buiséadacha a leagan síos, tuarascálacha agus cuntais bliantúla a ullmhú le hiniúchtaí agus cigireachtaí agus rioscaí eagraíochtúla a bhainistiú, agus maoirseacht agus meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh, maille le céim chuí más mian leat teacht isteach ag Grád AD5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Fostaítear baill foirne ar conradh freisin chun dualgais airgeadais a dhéanamh ach is féidir go mbeidh riachtanais éagsúla ann de réir an phoist.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.

Cur síos ar an bpost

I measc na ndualgas a bhíonn ar chúntóirí bainistíochta airgeadais/cuntasóireachta, tá: uirlisí shonracha ríomhaireachta a úsáid (córas comhtháite na gcuntas mar shampla) le cuidiú chun córais chuntasaíochta agus airgeadais a chur chun feidhme, cuntais airgeadais agus/nó bhuiséadacha a choinneáil, nósanna imeachta don Rialachán Airgeadais a dhearadh, a dhréachtú agus a chur chun feidhme, meastacháin bhuiséadacha agus tuarascálacha/cuntais bhliantúla a ullmhú, ráitis airgeadais a chur i láthair, nósanna imeachta don soláthar poiblí a phleanáil agus a bhainistiú, bainistiú airgeadais agus oibríochtúil a dhéanamh ar chonarthaí nó ar fhóirdheontais, a bheith rannpháirteach i mbainistíocht airgeadais agus/nó imréiteach bainc, monatóireacht a dhéanamh ar nósanna imeachta airgeadais agus buiséadacha agus maoirseacht a dhéanamh ar mhodhanna cuntasaíochta agus ar bhainistíocht airgeadais an ioncaim.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh maille le hoideachas iar-mheánscoile i réimse an airgeadais nó na cuntasaíochta agus cúpla bliain, ar a laghad, de thaithí oibre ábhartha (ag brath ar an gcomórtas), é sin nó oideachas meánscoile agus roinnt blianta de thaithí oibre i réimse an airgeadais nó na cuntasaíochta (ag brath ar an gcomórtas).

Fostaítear baill foirne ar conradh freisin chun dualgais airgeadais a dhéanamh ach is féidir go mbeidh riachtanais éagsúla ann.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.