Finančníctvo

Ak ste dobrý v oblasti financií, inštitúcie EÚ pravidelne hľadajú finančných manažérovasistentov na trvalom alebo zmluvnom základe.

Opis pracovného miesta

K povinnostiam asistenta pre finančný manažment/pomocného účtovníka patrí používanie konkrétnych nástrojov IT (napríklad integrovaného účtovného systému) pri realizácii účtovného a finančného systému, finančnom a/alebo rozpočtovom účtovaní, navrhovaní, vypracúvaní a vykonávaní postupov podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách, vypracúvaní rozpočtových odhadov a výročných správ/účtovných uzávierok, predkladaní účtovných uzávierok, plánovaní a riadení postupov verejného obstarávania, vykonávaní finančného a prevádzkového riadenia zákaziek alebo dotácií, účasti na riadení hotovostných tokov a/alebo na kontrole súladu bankových účtov, monitorovaní finančných a rozpočtových postupov a vykonávaní dohľadu nad účtovnými metódami a finančnom hospodárení s príjmami.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ a post-sekundárne vzdelanie v oblasti finančníctva alebo účtovníctva a aspoň niekoľkoročnú odbornú prax v danej oblasti v závislosti od výberového konania alebo sekundárne vzdelanie a niekoľko rokov odbornej praxe vo finančníctve alebo účtovníctve v závislosti od výberového konania.

Na vykonávanie niektorých finančných a účtovných úloh sa môžu prijímať aj zmluvní zamestnanci, avšak požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú, sa môžu meniť.

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

 

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.

Profesijná skupina


Finanční manažéri EÚ pracujú so zložitými finančnými štruktúrami a úzko spolupracujú s nadriadenými pracovníkmi pri prijímaní rozhodnutí. K tejto práci patrí definovanie finančných a rozpočtových postupov, príprava výročných správ a ročných účtovných uzávierok, pomoc pri auditoch a inšpekciách, riadenie organizačných rizík a dohľad a usmerňovanie kolegov.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, príslušný vysokoškolský titul na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Na vykonávanie niektorých finančných úloh sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci, hoci požiadavky sa môžu líšiť.

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

 

Ďalšie informácie o stážach nájdete na tejto stránke.