Τεχνολογία των πληροφοριών

Περιγραφή καθηκόντων

Η τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) είναι καθοριστική για την καλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για την εκτέλεση εργασιών που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Αν έχετε κάνει σπουδές στην τεχνολογία των πληροφοριών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εργασία στα όργανα της ΕΕ, είτε ως διοικητικός υπάλληλος ΤΠ είτε ως βοηθός. Στον τομέα ΤΠ και τηλεπικοινωνιών μπορούν να εργαστούν και συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Στα καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου ΤΠ συγκαταλέγονται η διαχείριση, παρακολούθηση και ανάλυση σχεδίων και διαδικασιών, η τεχνική ανάλυση και η παροχή συμβουλών, ο συντονισμός και οι διαβουλεύσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, η διοίκηση και εποπτεία των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένων και φωνητικών δικτύων, η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, η ανάπτυξη λογισμικού για συλλογή στατιστικών στοιχείων και η διαχείριση της ασφάλειας ΤΠ.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Για να προσληφθείτε στον βαθμό AST 3 (βοηθός), πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ και να διαθέτετε είτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μερικών ετών, ανάλογα με τον διαγωνισμό, είτε τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολυετή επαγγελματική εμπειρία, ανάλογα με τον διαγωνισμό.

Οι απαιτήσεις για συμβασιούχους υπαλλήλους μπορεί να ποικίλλουν.

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

 

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.