Jazyky

Výborná znalost evropských jazyků vám v institucích EU otevře dveře k mnoha příležitostem. V závislosti na tom, jaké konkrétní předpoklady můžete nabídnout, se můžete hlásit na pozice tlumočník, překladatel, korektor či právník-lingvista. Ačkoli většina míst se obsazuje prostřednictvím otevřených výběrových řízení, lze se v některých případech ucházet i o smlouvy na dobu určitou, o externí působení (freelancer) a stáže.

Popis pozice

Tlumočnická služba orgánů EU je největším útvarem svého druhu na světě – její konferenční tlumočníci zajišťují řádné tlumočení jednání a rozprav během nejrůznějších zasedání do některého z úředních jazyků EU, a to formou simultánního nebo konsekutivního tlumočení. Tlumočníci EU pracují v podnětném multikulturním prostředí a vyžaduje se od nich schopnost účinně komunikovat, porozumět různým, často složitým problémům, rychle reagovat a přizpůsobit se měnícím se okolnostem, pracovat pod tlakem, samostatně i v rámci týmu.

 

Klíčové předpoklady

Uchazeči o místo v třídě AD 5 musejí mít dokonalou znalost jednoho jazyka EU, důkladnou znalost alespoň 2 dalších jazyků, odpovídající kvalifikaci konferenčního tlumočníka nebo diplom a jeden rok odborné praxe na pozici konferenčního tlumočníka. Ucházíte-li se o vyšší pozici (tj. od třídy AD 7), vyžaduje se víceletá relevantní praxe.

Výběrové řízení pro konferenční tlumočníky se zaměřuje na tlumočnické schopnosti a dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU. Tlumočnické schopnosti se hodnotí na základě simultánního a konsekutivního tlumočnického výkonu v jazykové kombinaci, kterou si účastník výběrového řízení zvolí. Další informace o výběrovém řízení najdete na stránkách Jak podat přihlášku. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Viz informace o pracovních příležitostech a požadovaných jazykových kombinacích v letošním roce.

Evropské instituce rovněž využívají služeb externích tlumočníků, kteří pracují spolu se stálými tlumočníky během zasedání evropských institucí. Při výběru externích tlumočníků se nezohledňuje státní příslušnost uchazeče a jsou brány v úvahu všechny jazykové kombinace.

Pracovní místa pro externí tlumočníky nabízí Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Více informací najdete na stránkách Interpreting for Europe.

Viz naše stránka s dalšími informacemi o stážích pro tlumočníky.

Popis pozice

Korektoři zaměstnaní na Úřadu pro publikace provádějí pod odborným vedením korekturu textů psaných v jejich rodném jazyce. To zahrnuje úpravu stylové stránky textu a typografickou úpravu, korekturu tištěných obtahů, vydávání schválení k tisku, podíl na přípravě grafické podoby publikací, pomoc při organizaci a sledování výrobního postupu spojeného s vydáváním publikací

Korektoři (jazykoví redaktoři) u soudního dvora pomáhají s přípravou textů ke zveřejnění ve Sbírkách rozhodnutí. To zahrnuje jazykovou kontrolu a redakční úpravy dokumentů určených ke zveřejnění, kontrolu překladu podle původního jazykového znění, obvykle francouzského, kontrolu souladu textu se zvyklostmi a pravidly, přípravu Sbírek rozhodnutí do tisku a provádění konečných typografických úprav.

Klíčové předpoklady

Uchazeči musejí mít dokonalou znalost jednoho jazyka EUdůkladnou znalost 1 dalšího. K práci u Soudního dvora je třeba minimálně pasivní znalost francouzštiny a buď postsekundární vzdělání s několika lety odpovídající odborné praxe v závislosti na konkrétním výběrovém řízení, NEBO středoškolské vzdělání a několik let odborné praxe v závislosti na výběrovém řízení.

Výběrové řízení pro korektory se zaměřuje na korektorské dovednosti, které se hodnotí na základě praktických testů, i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU.

Další informace o výběrovém řízení. Využít též můžete vzorové testy.

Výběrová řízení na pozici korektor/jazykový redaktor mohou být vyhlášena kdykoli během roku – obvykle se však zveřejňují na jaře nebo na podzim. Informace o tom, pro které jazyky právě hledáme odborníky, najdete na této stránce.

Popis pozice

Právníci-lingvisté vykonávají v institucích EU při tvorbě evropské legislativy zásadní úlohu: dohlížejí na to, aby znění nových právních předpisů měla tentýž význam ve všech úředních jazycích Unie. Tuto práci vykonávají kvalifikovaní právníci s vynikajícími jazykovými dovednostmi, kteří mají zkušenosti s psaním i překládáním legislativy a revizemi právnických textů. Musí mít proto schopnost přesně pochopit, co se v daném právním předpisu EU míní, a věrně převést význam daného textu do svého mateřského jazyka.

Klíčové předpoklady

Kromě právnického vzdělání musejí mít uchazeči dokonalou znalost jednoho jazyka EUdůkladnou znalost alespoň 2 dalších. Předchozí zkušenost s překladem právních textů, popř. znalost dalších jazyků jsou vždy výhodou.

Výběrové řízení pro právníky-lingvisty se zaměřuje na znalost práva a znalost jazyků, na překladatelské dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU. Další informace o výběrovém řízení. Využít též můžete vzorové testy.

Výběrová řízení na pozici právník-lingvista mohou být vyhlášena kdykoli během roku – obvykle se však zveřejňují na jaře nebo na podzim. Informace o tom, pro které jazyky právě hledáme odborníky, najdete na této stránce

Na stránkách Soudního dvora najdete také údaje o dočasných pozicích.

Popis pozice

Překladatelé v jednotlivých orgánech a institucích EU, kteří pracují v náročném, multikulturním prostředí, překládají politiky EU pro 500 milionů Evropanů ve všech státech Unie. Práce se řídí přísnými dodacími lhůtami a vyžaduje široký tematický záběr politických, právních, finančních, vědeckých i technických textů, včetně jazykového poradenství kolegům.

 

Klíčové předpoklady

Kromě vysokoškolského vzdělání musejí mít uchazeči dokonalou znalost jednoho jazyka EUdůkladnou znalost alespoň 2 dalších. Výběrové řízení pro překladatele se zaměřuje na znalost jazyků, překladatelské dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU. Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Výběrová řízení pro překladatele se obvykle zahajují každý rok v červnu nebo červenci. Informace o tom, pro které jazyky právě hledáme odborníky, najdete na naší domovské stránce.

Překladatelé mohou být rovněž zaměstnáváni jako smluvní zaměstnanci na dobu určitou.

 

Podrobnější informace o stážích pro překladatele najdete na příslušné internetové stránce.