Γλώσσες

Η άριστη γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών θα σας ανοίξει πολλές πόρτες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ανάλογα με τα προσόντα σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για  να εργαστείτε ως μεταφραστής, διερμηνέας, διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων  ή γλωσσομαθής νομικός. Αν και οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται μέσω ανοικτού διαγωνισμού, είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να υποβάλετε αίτηση για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ως εξωτερικός συνεργάτης, ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι γλωσσομαθείς νομικοί διασφαλίζουν ότι όλες οι νέες νομοθετικές πράξεις  έχουν το ίδιο νόημα σε κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα. Για τη δουλειά αυτή χρειάζονται καταρτισμένοι νομικοί με εξαιρετικές γλωσσικές δεξιότητες, που διαθέτουν εμπειρία στη σύνταξη ή τη μετάφραση, τον έλεγχο ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων. Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να μπορούν να διακρίνουν επακριβώς αυτό που επιδιώκει η νομοθεσία της ΕΕ και να το μεταφέρουν πιστά στη μητρική τους γλώσσα.

Βασικά προσόντα

Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να κατέχουν άριστα μια γλώσσα της ΕΕ, να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον 2 άλλες και να διαθέτουν πτυχίο νομικών σπουδών. Τυχόν προηγούμενη εμπειρία στη μετάφραση νομικών κειμένων καθώς και η γνώση άλλων γλωσσών θεωρούνται επιπλέον προσόντα.

Η διαδικασία επιλογής των γλωσσομαθών νομικών επικεντρώνεται στις νομικές και γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες μετάφρασης, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία επιλογής. Μπορεί επίσης να σας φανούν χρήσιμα τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Διαδικασίες επιλογής γλωσσομαθών νομικών μπορούν να ξεκινούν οποιαδήποτε στιγμή του έτους, αν και συνήθως διοργανώνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Στην αρχική μας σελίδα θα βρείτε όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με  τις γλώσσες που χρειαζόμαστε το τρέχον έτος. 

Επισκεφθείτε επίσης τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για δυνατότητες απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Περιγραφή καθηκόντων

Η υπηρεσία διερμηνείας των οργάνων της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Οι διερμηνείς διασφαλίζουν την ορθή διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο συνεδριάσεων, προς την εκάστοτε ζητούμενη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η διερμηνεία μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή διαδοχική. Οι διερμηνείς της ΕΕ εργάζονται σε ένα δυναμικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, και πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να καλύπτουν ποικίλα και, συχνά, σύνθετα θέματα, να αντιδρούν και να προσαρμόζονται με ταχύτητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, να εργάζονται υπό πίεση, μόνοι ή σε ομάδες.

 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε άριστα μια γλώσσα της ΕΕ και πολύ καλά τουλάχιστον 2 άλλες, να διαθέτετε τα κατάλληλα προσόντα για διερμηνεία συνεδρίων ή πτυχίο συν ένα έτος επαγγελματική εμπειρία ως διερμηνέας συνεδρίων (βαθμός ΑD 5), ή πολυετή σχετική εμπειρία για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (AD 7).

Η διαδικασία επιλογής των διερμηνέων συνεδρίων επικεντρώνεται στις γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες διερμηνείας, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Οι δεξιότητες διερμηνείας αξιολογούνται με βάση ασκήσεις ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας στις γλώσσες επιλογής σας. Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία επιλογής στη σελίδα Πώς να υποβάλετε αίτηση. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Στη σελίδα Θέσεις εργασίας μπορείτε να δείτε ποιες γλώσσες χρειαζόμαστε το τρέχον έτος.

Σε συνεδριάσεις που καλύπτονται από τις υπηρεσίες διερμηνείας των ευρωπαϊκών οργάνων, μπορούν, ταυτόχρονα με τους μόνιμους διερμηνείς, να απασχολούνται και εξωτερικοί διερμηνείς (freelance). Δεν ισχύουν απαιτήσεις ως προς την υπηκοότητα των εξωτερικών διερμηνέων και μπορεί να λαμβάνονται υπόψη όλες οι γλώσσες.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός διερμηνέας διαπιστευμένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επισκεφθείτε τη σελίδα Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για διερμηνείς στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Επίσης, στην αντίστοιχη σελίδα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική άσκηση για διερμηνείς.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων εργάζονται υπό επίβλεψη στην Υπηρεσία Εκδόσεων. Αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση χειρογράφων στη μητρική τους γλώσσα, μεταξύ άλλων η προετοιμασία χειρογράφων όσον αφορά τη σύνταξη και την τυπογραφία, η διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων, η παροχή της εντολής «Έτοιμα προς εκτύπωση», η συμμετοχή στον σχεδιασμό εκδόσεων, και η συμβολή στην οργάνωση και την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής με σκοπό τη δημοσίευση.

Οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων (γλωσσικοί επιμελητές) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην προετοιμασία κειμένων που προορίζονται για έκδοση στη συλλογή νομολογίας του Δικαστηρίου. Διενεργούν δηλαδή τον γλωσσικό έλεγχο και την επιμέλεια των προς δημοσίευση εγγράφων, τον έλεγχο των κειμένων με αντιπαραβολή προς τα πρωτότυπα κείμενα, τα οποία συντάσσονται κατά κανόνα στα γαλλικά, την επαλήθευση της τήρησης των συμβατικών και υφολογικών κανόνων, την προετοιμασία των τευχών της συλλογής της νομολογίας του Δικαστηρίου για εκτύπωση και την τελική τυπογραφική επιμέλεια κειμένων.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να κατέχετε άριστα μια γλώσσα της ΕΕ και να γνωρίζετε πολύ καλά μία άλλη. Όσον αφορά το Δικαστήριο, πρέπει να έχετε παθητική τουλάχιστον γνώση της γαλλικής γλώσσας και να διαθέτετε είτε αποδεικτικό μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, ανάλογα με τον διαγωνισμό,  είτε αποδεικτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολυετή επαγγελματική εμπειρία ανάλογα με τον διαγωνισμό.

Η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται στις δεξιότητες στη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων, οι οποίες αξιολογούνται με βάση σχετικές πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ:

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία επιλογής. Μπορεί επίσης να σας φανούν χρήσιμα τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Διαδικασίες επιλογής για διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων / γλωσσικούς επιμελητές μπορούν να ανακοινωθούν οποιαδήποτε στιγμή του έτους, αν και συνήθως ανακοινώνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Στην αρχική μας σελίδα θα βρείτε όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με  τις γλώσσες που χρειαζόμαστε το τρέχον έτος.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι μεταφραστές των διάφορων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ εργάζονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον και βοηθούν τους 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους των χωρών μελών να κατανοήσουν τις πολιτικές της Ένωσης. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η μετάφραση ποικίλων πολιτικών, νομικών, οικονομικών, επιστημονικών και τεχνικών κειμένων, συχνά με τήρηση πολύ αυστηρών προθεσμιών, καθώς και η παροχή γλωσσικών συμβουλών σε συναδέλφους.

 

Βασικά προσόντα

Οι μεταφραστές πρέπει να κατέχουν άριστα μια γλώσσα της ΕΕ, να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον άλλες 2, και να έχουν πτυχίο σπουδών σε οποιονδήποτε κλάδο. Η διαδικασία επιλογής των μεταφραστών επικεντρώνεται στις γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες μετάφρασης, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Διαδικασίες επιλογής μεταφραστών ξεκινούν κάθε χρόνο, συνήθως το καλοκαίρι (Ιούνιος/Ιούλιος). Στην αρχική μας σελίδα θα βρείτε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις γλώσσες που χρειαζόμαστε το τρέχον έτος.

Οι μεταφραστές μπορεί να προσλαμβάνονται και ως συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου.

 

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες για πρακτική άσκηση στη μετάφραση.