Kielet

Kielten erinomainen osaaminen voi avata monia ovia EU:n toimielimissä. Taipumuksistasi riippuen voit hakea kääntäjän, tulkin, oikolukijan tai lingvistijuristin paikkaa. Vakinaisiin virkoihin haetaan avoimien kilpailujen kautta, mutta myös määräaikainen työsopimus, freelance-suhde tai harjoittelupaikka voivat tulla kysymykseen.

Toimenkuva

EU:n toimielinten ja muiden elinten palveluksessa työskentelevät kääntäjät auttavat EU-maiden 500 miljoonaa kansalaista ymmärtämään EU:n toimintaa. Kääntäjän työympäristö on monikulttuurinen ja haastava, ja työssä noudatetaan usein tiukkoja määräaikoja. Työnkuvaan kuuluu erilaisten poliittisten, oikeudellisten, taloudellisten, tieteellisten ja teknisten tekstien kääntäminen sekä muiden virkamiesten neuvominen erilaisissa kielikysymyksissä.

 

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito sekä korkeakoulututkinto mistä tahansa oppiaineesta. Kääntäjien valinnassa pääpaino on kieli- ja kääntämistaidossa sekä kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa. Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Kääntäjien valintamenettely käynnistetään kerran vuodessa yleensä kesäaikaan (kesä-heinäkuussa). Löydät tiedon kulloinkin tarvittavista kielistä verkkosivustoltamme.

Kääntäjiä voidaan palkata myös määräaikaisella sopimuksella.

 

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.

Toimenkuva

EU:n toimielinten tulkkauspalvelu on maailman suurin. Sen konferenssitulkit tulkkaavat kokouspuheenvuoroja EU:n virallisille kielille joko simultaani- tai konsekutiivitulkkauksena. EU-tulkit toimivat dynaamisessa monikulttuurisessa ympäristössä. Heiltä edellytetään hyviä viestintätaitoja, kykyä perehtyä vaihteleviin ja usein monimutkaisiin aihealueisiin, kykyä reagoida ja mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin sekä kykyä työskennellä paineen alaisena sekä yksin että ryhmässä.

 

Pätevyysvaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun EU:n virallisen kielen perusteellinen taito sekä konferenssitulkin koulutus tai korkeakoulututkinto ja vuoden työkokemus konferenssitulkkauksesta (haettaessa palkkaluokkaan AD 5) tai useiden vuosien työkokemus konferenssitulkkauksesta (haettaessa palkkaluokkaan AD 7).

Konferenssitulkkien valintamenettelyssä testataan tulkkaustaitoa ja kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavia ydinkompetensseja. Tulkkaustaitoa arvioidaan simultaani- ja konsekutiivitulkkausharjoituksissa, jotka tehdään hakijan valitsemilla kielillä. Lisätietoa valintamenettelystä on Hakumenettely-sivulla. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Avoimet työpaikat -sivulta näet, minkä kielten taitajia kulloinkin haetaan.

EU-toimielinten tulkkauspalvelut käyttävät toisinaan myös freelancetulkkeja. Freelancetulkkien ei tarvitse olla EU-kansalaisia. Vaadittavaa kielivalikoimaa ei ole rajattu, vaan tarvetta voi olla mille tahansa kielelle.

Jos haluat tarjota freelancetulkkipalveluja Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, tutustu Interpreting for Europe -sivustolla oleviin ohjeisiin.

Tietoa tulkkien harjoittelumahdollisuuksista on Työharjoittelu-sivulla.

Toimenkuva

EU:n lingvistijuristit varmistavat, että uusilla säädösteksteillä on sama merkitys kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tähän tehtävään palkataan päteviä juristeja, joilla on erinomainen kielitaito ja kokemusta oikeudellisten tekstien laatimisesta, kääntämisestä, editoinnista tai tarkastamisesta. Lingvistijuristien on pystyttävä ymmärtämään EU:n lainsäädäntötekstien tarkoitus perusteellisesti ja ilmaisemaan se täsmällisesti omalla äidinkielellään.

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito sekä oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kokemus lakitekstien kääntämisestä ja muiden vieraiden kielto katsotaan eduksi.

Lingvistijuristien valinnassa pääpaino on lainsäädännön tuntemuksessa ja kielitaidossa sekä kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa. Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Lingvistijuristien valintamenettelyn käynnistämisellä ei ole vakiintunutta vuosittaista ajankohtaa, mutta hakuilmoitukset julkaistaan yleisimmin joko keväällä tai syksyllä. Löydät tiedon kulloinkin tarvittavista kielistä verkkosivustoltamme

Unionin tuomioistuimen verkkosivustolla on tietoa toimielimen määräaikaisista työsopimuksista.

Toimenkuva

EU:n julkaisutoimiston oikolukijat oikolukevat tekstejä omalla äidinkielellään. Heidän tehtäviinsä kuuluu tekstien tyylin ja painoasun tarkistus, oikovedosten korjaus, painoluvan antaminen, osallistuminen julkaisujen suunnitteluun ja tuotantoprosessien organisointiin ja seurantaan.

Unionin tuomioistuimen oikolukijat (kielentarkastajat) avustavat oikeustapauskokoelmassa julkaistavien tekstien laatimisessa. Heidän tehtäviinsä kuuluu julkaistavien asiakirjojen kieliasun tarkastus ja editointi, käännöstekstien tarkastus vertaamalla niitä lähtöteksteihin, jotka on yleensä laadittu ranskan kielellä, tyylikäytänteiden ja sääntöjen noudattamisen tarkastaminen sekä oikeustapauskokoelman tekstien valmistelu ja typografinen viimeistely painoa varten.

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja toisen perusteellinen taito. Unionin tuomioistuimen tehtäviin vaaditaan vähintään passiivinen ranskan kielen taito ja joko keskiasteen jälkeinen koulutus ja muutaman vuoden työkokemus alalta (kilpailusta riippuen) tai keskiasteen koulutus ja useiden vuosien työkokemus alalta (kilpailusta riippuen).

Oikolukijoiden valinnassa pääpaino on oikolukutaidossa, jota arvioidaan käytännön oikolukutesteissä, ja kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Oikolukijoiden/kielentarkastajien valintamenettelyn käynnistämisellä ei ole vakiintunutta vuosittaista ajankohtaa, mutta hakuilmoitukset julkaistaan yleisimmin joko keväällä tai syksyllä. Löydät tiedon kulloinkin tarvittavista kielistä verkkosivustoltamme.