Teangacha

Is iomaí doras a osclófar romhat in institiúidí an Aontais Eorpaigh ach sáreolas a bheith agat ar theangacha Eorpacha. Ag brath ar na hinniúlachtaí atá agat, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar phost mar aistritheoir, ateangaire, profléitheoir nó dlí-theangeolaí. Cé gur le comórtas oscailte, den chuid is mó, a fhaightear post, i gcásanna áirithe is féidir iarratas a dhéanamh ar phost ar chonradh seasta, ar phost mar shaor-theangeolaí nó ar thréimhse oiliúna.

Cur síos ar an bpost

Bíonn aistritheoirí in institiúidí agus i gcomhlachtaí éagsúla an Aontais Eorpaigh ag obair i dtimpeallacht dhúshlánach ilchultúrtha agus cuidíonn siad leis an 500 milliún duine atá san Aontais Eorpaigh tuiscint a fháil ar bheartais an Aontais. Bíonn sprioc-amanna dochta i gceist, agus d'fhéadfá a bheith ag plé le raon leathan de théacsanna polaitiúla, dlíthiúla, airgeadais, eolaíochta agus teicniúla agus a bheith ag cur comhairle theangeolaíoch ar do chuid comhghleacaithe i réimsí éagsúla.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit sáreolas a bheith agat ar theanga amháin de chuid an Aontais Eorpaigh maille le heolas cuimsitheach ar phéire eile, ar a laghad, maille le céim i ndisciplín ar bith. Dírithe ar eolas ar theangacha agus ar scileanna aistriúcháin a bhíonn an nós imeachta roghnúcháin d'aistritheoirí, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a éilítear ar oifigigh an Aontais Eorpaigh. Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Uair sa bhliain a sheoltar comórtas d'aistritheoirí (Meitheamh/Iúil). Seiceáil an leathanach baile le fógra a fheiceáil maidir leis na teangacha sin a bheidh de dhíth i mbliana.

Fostaítear aistritheoirí freisin mar bhaill foirne ar conradh ar feadh téarma seasta.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna d'aistritheoirí ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.

Cur síos ar an bpost

Is í seirbhís ateangaireachta institiúidí an Aontais Eorpaigh an tseirbhís ateangaireachta is mó ar domhan – cinntíonn na hateangairí comhdhála go ndéantar an plé a tharlaíonn le linn cruinnithe a thiontú go dílis go teanga oifigiúil de chuid an Aontais; úsáidtear an ateangaireacht chomhuaineach nó an ateangaireacht leantach chuige sin. Bíonn ateangairí an Aontais ag obair i dtimpeallacht spreagúil ilchultúrtha, agus ní mór dóibh a bheith in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh, ceisteanna éagsúla, a bhíonn an-chasta go minc, a thuiscint, dul i ngleic go tapa le dálaí a bhíonn ag athrú agus obair a dhéanamh faoi bhrú, go neamhspleách agus mar chuid d'fhoireann.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit sáreolas a bheith agat ar theanga amháin de chuid an Aontais Eorpaigh maille le heolas cuimsitheach ar dhá cheann eile, ar a laghad, agus cáilíocht chuí san ateangaireacht chomhdhála nó céim agus bliain de thaithí oibre mar ateangaire comhdhála (Grád AD 5), nó roinnt blianta de thaithí ábhartha, más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Dírithe ar scileanna ateangaireachta a bhíonn an nós imeachta roghnúcháin d'ateangairí comhdhála, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a éilítear ar oifigigh an Aontais Eorpaigh. Déantar scileanna ateangaireachta a mheas ar bhonn cleachtaí ateangaireachta comhuainí agus leantaí sna teangacha atá roghnaithe agat. Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúcháin ar an leathanach Conas iarratas a dhéanamh. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Breathnaigh ar na deiseanna fostaíochta go bhfeice tú na teangacha atá ag teastáil i mbliana.

Féadfar saor-ateangairí a fhostú le bheith ag obair i dteannta ateangairí foirne i gcruinnithe ar a bhfriothálann seirbhísí ateangaireachta institiúidí an Aontais. Níl aon choinníoll náisiúntachta ann do shaor-ateangairí agus féadfar gach teanga a chur san áireamh.

Más saor-ateangaire tú ar mian leat bheith creidiúnaithe leis an gCoimisiún Eorpach, le Parlaimint na hEorpa nó le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, féach an leathanach Ateangaireacht a dhéanamh don Eoraip.

Féach freisin leathanach na dtréimhsí oiliúna chun tuilleadh eolais a fháil faoi thréimhsí oiliúna san ateangaireacht.

Cur síos ar an bpost

Is iad dlítheangeolaithe an Aontais Eorpaigh a chinntíonn gurb í an bhrí chéanna a bhíonn le fáil i ngach píosa nua reachtaíochta a ritear i ngach teanga Eorpach. Éilíonn an post sin go mbeadh againn dlíodóirí cumasacha a bhfuil ard-inniúlachtaí teanga acu, mar aon le taithí i dtéacsanna dlí a dhréachtú nó a aistriú, a sheiceáil nó a athbhreithniú. Ní mór do dhlítheangeolaithe a bheith in ann an teachtaireacht is áil a chur in iúl i reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a thuiscint go beacht, agus an intinn sin a léiriú go dílis ina dteanga dhúchais féin.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas críochnúil a bheith agat ar theanga amháin de chuid an Aontais Eorpaigh agus sáreolas ar phéire eile, ar a laghad, maille le céim sa dlí. Buntáiste duit taithí a bheith agat ar théacsanna dlí a aistriú, agus teangacha le cois a bheith agat.

Dírithe ar eolas ar an dlí agus ar theangacha agus ar scileanna aistriúcháin a bhíonn an nós imeachta roghnúcháin do dhlítheangeolaithe, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a éilítear ar oifigigh an Aontais Eorpaigh. Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Níl aon tráth bliana ar leith ann a seoltar nósanna imeachta roghnúcháin do dhlítheangeolaithe, ach is minic gur san earrach nó san fhómhar a dhéantar sin. Seiceáil an leathanach baile maidir leis na teangacha sin a bheidh de dhíth i mbliana. 

Féach freisin suíomh gréasáin na Cúirte Breithiúnais chun eolas a fháil ar chonarthaí sealadacha.

Cur síos ar an bpost

Oibríonn profléitheoirí faoi mhaoirseacht in Oifig na bhFoilseachán agus doiciméid le profléamh ina dteanga dhúchais acu. Cuid den obair sin is ea doiciméid a ullmhú ó thaobh stíle agus clóghrafaíochta de, profaí na gclódóirí a phrofléamh, an t-ordú "réidh don chló" a thabhairt, páirt a ghlacadh i ndearadh foilseachán agus tacú le heagrú agus le monatóireacht na bpróiseas táirgthe éagsúil a bhaineann le doiciméid a fhoilsiú.

Is é an ról a bhíonn ag profléitheoirí (eagarthóirí teanga) na Cúirte Breithiúnais tacú le téacsanna a ullmhú lena bhfoilsiú i dTuarascálacha na Cúirte. Cuid den obair sin is ea seiceáil agus eagarthóireacht teanga a dhéanamh ar na doiciméid atá le foilsiú, téacsanna a chur i gcomparáid lena mbunleagan – a bhíonn i bhFraincis go hiondúil – agus a sheiceáil ar cloíodh le coinbhinsiúin agus rialacha stíle, eagráin de Thuarascálacha na Cúirte a ullmhú don chló agus téacsanna a chríochnú ó thaobh clóghrafaíochta de.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas críochnúil a bheith agat ar theanga amháin de chuid an Aontais Eorpaigh agus sáreolas ar an dara ceann. Le post a fháil leis an gCúirt Bhreithiúnais, ní mór duit tuiscint éighníomhach a bheith agat ar an bhFraincis móide oideachas iar-mheánscoile agus cúpla bliain de thaithí ghairmiúil ábhartha (ag brath ar an gcomórtas), é sin nó oideachas meánscoile agus roinnt blianta de thaithí ghairmiúil (ag brath ar an gcomórtas).

Dírithe ar scileanna profléitheoireachta a bhíonn an nós imeachta roghnúcháin, sa bhreis ar na croí-inniúlachtaí eile a éilítear ar oifigigh uile an Aontais, agus déantar measúnú ar na scileanna sin le trialacha praiticiúla profléitheoireachta.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Níl aon tráth bliana ar leith ann a seoltar nósanna imeachta roghnúcháin do phrofléitheoirí/eagarthóirí teanga, ach is minic gur san earrach nó san fhómhar a dhéantar sin. Seiceáil an leathanach baile maidir leis na teangacha sin a bheidh de dhíth i mbliana.