Valodas

Izcilas Eiropas valodu zināšanas jums var atvērt daudzas durvis ES iestādēs. Atkarībā no savām prasmēm varat pieteikties uz tulkotāja, tulka, korektora vai jurista lingvista amatu. Lai gan vairumam amatu ir jāiztur atklāts konkurss, dažos gadījumos ir iespējams pieteikties līgumam uz noteiktu laiku, ārštata darbam vai praksei.

Darba apraksts

ES juristi lingvisti gādā par to, lai jaunie tiesību akti visās ES oficiālajās valodās būtu ar vienādu nozīmi. Šim darbam vajadzīgi spējīgi juristi, kam ir izcilas valodu zināšanas un pieredze juridisku dokumentu izstrādē vai tulkošanā, pārbaudē un rediģēšanā. Juristiem lingvistiem jāspēj precīzi saprast, ko iecerēts pateikt ES tiesību aktos, un šo ieceri precīzi atspoguļot savā dzimtajā valodā.

Pamatprasmes

Jums jābūt izcilām vienas ES oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanām, un pabeigtai augstākajai juridiskajai izglītībai. Iepriekšēju pieredzi juridisku tekstu tulkošanā un vēl citu svešvalodu zināšanas uzskata par priekšrocību.

Juristu lingvistu atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu juridiskajām un valodu zināšanām, tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem. Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Juristu lingvistu atlase var tikt sākta jebkurā laikā visu gadu, tomēr parasti to izsludina pavasarī vai rudenī. Skatiet paziņojumus mūsu sākumlapā, lai uzzinātu, kuru valodu speciālistus šogad meklējam. 

Ja jūs interesē pagaidu līgumi, ielūkojieties arī ES Tiesas tīmekļa vietnē.

Darba apraksts

ES iestāžu mutiskās tulkošanas dienests ir lielākais pasaulē. Tajā strādājošie konferenču tulki gādā par to, lai diskusijas, kas norisinās sanāksmēs, tiktu pareizi pārtulkotas ES oficiālajās valodās. Viņi veic vai nu sinhrono, vai secīgo tulkošanu. ES tulki strādā stimulējošā, multikulturālā vidē. Viņiem jāspēj efektīvi sazināties, aptvert ļoti atšķirīgus un bieži vien sarežģītus jautājumus, ātri reaģēt un pielāgoties mainīgiem apstākļiem, strādāt lielas slodzes apstākļos neatkarīgi un komandā.

 

Pamatprasmes

Jums ir jābūt izcilām vienas ES oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām vismaz 2 citu šādu valodu zināšanām, un piemērotai kvalifikācijai konferenču tulkošanā vai augstākajai izglītībai un viena gada darba pieredzei, kas iegūta, strādājot par konferenču tulku (ja gribat strādāt amata pakāpē AD 5). Ja jums ir piemērota vairāku gadu pieredze, jūs pieņems darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Konferenču tulku atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu mutiskās tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem. Mutiskās tulkošanas iemaņas novērtēs sinhronās un konsekutīvās tulkošanas pārbaudījumos, kas notiks jūsu izvēlētajās valodās. Vairāk par atlases procedūru varat uzzināt mūsu lapā “Kā pieteikties”. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Iepazīstieties ar mūsu vakancēm, lai uzzinātu, kuru valodu speciālistus meklējam šogad.

Sanāksmēs, kuras apkalpo ES iestāžu mutiskās tulkošanas dienests, ārštata tulkus var iesaistīt darbā līdzās štata tulkiem. Ārštata tulkiem neizvirza prasības attiecībā uz pilsonību, un ES iestādes var interesēt visas valodas.

Ja gribat kļūt par ārštata konferenču tulku, kas akreditēts darbam Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā vai ES Tiesā, skatiet lapu par tulku karjeras iespējām ES iestādēs.

Izpētiet arī mūsu lapu par stipendijām tulkiem.

Darba apraksts

Publikāciju biroja korektori strādā kolēģu uzraudzībā. Viņu pienākums ir pārlasīt manuskriptus savā dzimtajā valodā. Viņiem ir jāpārbauda manuskripti (stils un tipogrāfiskais salikums), jāpārbauda korektūras pirms drukāšanas, jānodod iespiešanas apstiprinājumi (“passed for press”), jāpiedalās publikāciju noformēšanā, jāpalīdz organizēt publikāciju sagatavošanas procesus un jāseko tiem līdzi.

ES Tiesas korektori (literārie redaktori) palīdz sagatavot dokumentus, ko publicē Tiesas judikatūras krājumā. Tas ietver tekstu lingvistisko pārbaudi un publicējamo dokumentu rediģēšanu, tekstu salīdzināšanu ar oriģinālu, kurš parasti ir franču valodā. Viņiem ir jāpārbauda, vai teksti atbilst stila noteikumiem, jāsagatavo Tiesas judikatūras krājumi drukāšanai un jāpabeidz dokumentu tipogrāfiskais noformējums.

Pamatprasmes

Jums ir jābūt izcilām vienas ES oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām vismaz 2 citu valodu zināšanām. Lai varētu strādāt ES Tiesā, jums jābūt vismaz pasīvām franču valodas zināšanām, kā arī vai nu pēcvidusskolas izglītībai un pāris gadus ilgai atbilstošai profesionālai pieredzei atkarībā no konkursa, vai vidējai izglītībai un vairāku gadu profesionālai pieredzei atkarībā no konkursa.

Atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs korektora prasmēm. Tās novērtēs praktiskā korektora testā. Pārbaudīs arī pamatprasmes, kuras prasa no visiem ES ierēdņiem.

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Korektoru un literāro redaktoru atlasi var sākt jebkurā laikā visu gadu, tomēr parasti uzaicinājumu publicē pavasarī vai rudenī. Skatiet paziņojumus mūsu sākumlapā, lai uzzinātu, kuru valodu speciālistus šogad meklējam.

Darba apraksts

ES iestāžu un struktūru tulkotāji strādā motivējošā un multikulturālā vidē, palīdzot 500 miljoniem dažādu ES valstu iedzīvotāju izprast ES politiku. Tulkotājiem ir jāievēro strikti termiņi, un viņi parasti tulko politiskus, juridiskus, finansiālus, zinātniskus un tehniskus tekstus un sniedz lingvistisku palīdzību kolēģiem daudzās jomās.

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir nevainojami jāpārvalda kāda no ES valodām un jābūt ļoti labām vēl vismaz divu citu ES valodu zināšanām, kā arī augstākās izglītības diplomam jebkurā jomā. Tulkotāju atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu valodu zināšanām, tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem. Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Tulkotāju atlase parasti sākas katru gadu, parasti — vasarā (jūnijā vai jūlijā). Skatiet paziņojumus mūsu sākumlapā, lai uzzinātu, kuru valodu speciālistus meklējam šogad.

Tulkotājus var pieņemt darbā arī kā līgumdarbiniekus uz noteiktu laiku.

 

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi tulkošanā.