Jazyky

Vynikajúca znalosť európskych jazykov otvára v inštitúciách EÚ mnoho dverí. Podľa toho, v čom spočívajú vaše schopnosti, môžete sa uchádzať o pozíciu prekladateľa, tlmočníka, korektora alebo právnika – lingvistu. Hoci väčšina pozícií sa obsadzuje cez otvorenú súťaž, v niektorých prípadoch je možné uchádzať sa o zmluvu na dobu určitú, nezávislú spoluprácu alebo stáž.

Opis pracovnej pozície

Tlmočnícke služby inštitúcií EÚ sú najväčším útvarom svojho druhu na svete. Tlmočníci EÚ zabezpečujú, aby bol obsah zasadnutí do iných úradných jazykov EÚ tlmočený správne, či už simultánne alebo konzekutívne. Tlmočníci EÚ pracujú v podnetnom, multikultúrnom prostredí a musia byť schopní efektívne komunikovať, riešiť rôznorodé a často zložité problémy, rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti a prispôsobiť sa im, pracovať pod tlakom, samostatne, aj v tíme.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚdôkladnú znalosť aspoň dvoch ďalších jazykov a príslušnú kvalifikácia v oblasti konferenčného tlmočenia alebo vysokoškolský titul a aspoň jeden rok odborných skúseností v oblasti konferenčného tlmočenia (trieda AD 5) alebo niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Výberové konanie pre konferenčných tlmočníkov je zamerané na vaše tlmočnícke zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ. Tlmočnícke zručnosti sa posudzujú na základe simultánneho a konzekutívneho tlmočenia v jazykoch podľa vášho výberu. Ďalšie informácie o výberovom konaní nájdete na našej stránke Ako podať prihlášku. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Informácie o pracovných príležitostiach a o požadovaných jazykoch v tomto roku.

Európske inštitúcie využívajú aj služby externých tlmočníkov, ktorí počas zasadnutí európskych inštitúcií pracujú so stálymi tlmočníkmi. Pri výbere externých tlmočníkov sa neuplatňujú požiadavky na štátnu príslušnosť a zohľadňujú sa všetky jazyky.

Ak máte záujem pracovať ako externý tlmočník pre Európsku komisiu, Európsky parlament a Európsky súdny dvor, pozrite si webovú stránku o tlmočení pre európske inštitúcie.

Ďalšie informácie o stážach  pre tlmočníkov nájdete na našej stránke  pre stáže.

Opis pracovného miesta

Náplňou práce korektorov v Úrade pre publikácie je dvojúrovňové korigovanie rukopisov v ich rodnom jazyku. To zahŕňa korigovanie štýlu a typografie rukopisov, korigovanie výtlačkov, doručovanie textov na postúpenie tlači, účasť na navrhovaní publikácií, pomoc pri organizácii a monitorovaní výrobných procesov v rámci vydavateľských činností.

Korektori (jazykoví redaktori) na Súdnom dvore pomáhajú pri príprave textov, ktoré sa uverejňujú v súdnych správach. To zahŕňa jazykovú kontrolu a úpravu dokumentov, ktoré sa majú uverejniť, kontrolu textov pri porovnaní s pôvodnými textami, ktoré sú zvyčajne vo francúzštine, kontrolu súladu so zásadami a pravidlami štýlu, prípravu vydaní súdnych správ na tlač a typografickú finalizáciu textov.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚdôkladnú znalosť druhého jazyka. Ak chcete pracovať na Súdnom dvore, musíte mať aspoň pasívnu znalosť francúzštiny a post-sekundárne vzdelanie a niekoľkoročnú relevantnú odbornú prax v závislosti od výberového konania alebo sekundárne vzdelanie a niekoľko rokov odbornej praxe v závislosti od výberového konania.

Výberové konanie je zamerané na vaše korektorské zručnosti, hodnotené na základe praktických testov, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ.

Viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Výberové konania na miesto korektora/jazykového redaktora sa môžu začať kedykoľvek počas roka, obvykle sa však uverejňujú na jar a na jeseň. Na našej domovskej stránke nájdete oznámenie o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

Opis pracovného miesta

Právnici – lingvisti EÚ zabezpečujú, že všetky nové právne predpisy majú vo všetkých európskych jazykoch ten istý význam. Táto pracovná pozícia si vyžaduje schopných právnikovmimoriadnymi jazykovými schopnosťami, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním alebo prekladaním, kontrolou alebo revíziou právnych textov. Právnici – lingvisti musia byť schopní presne rozpoznať význam konkrétneho právneho predpisu EÚ a verne tento zámer preniesť do ich rodného jazyka.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚdôkladnú znalosť aspoň 2 ďalších jazykovvysokoškolský titul v oblasti práva. Predchádzajúce skúsenosti s prekladom právnych textov a znalosť ďalších jazykov sú výhodou.

Výberové konanie pre právnikov lingvistov je zamerané na vaše právne a jazykové vedomosti a prekladateľské zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ. Viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Výberové konania na miesto právnika lingvistu sa môžu začať kedykoľvek počas roka, obvykle sa však uverejňujú na jar a na jeseň. Na našej domovskej stránke nájdete oznámenie o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

Informácie o dočasných zmluvných pracovných príležitostiach nájdete na webovej lokalite Súdneho dvora.

Opis pracovného miesta

Prekladatelia v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ pracujú v náročnom viacjazyčnom prostredí a pomáhajú 500 miliónom Európanov v rôznych krajinách EÚ pochopiť politiky EÚ. K práci okrem prísnych termínov patrí prekladanie najrôznejších politických, právnych, finančných, vedeckých a technických textov a poskytovanie rôznorodého lingvistického poradenstva kolegom.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚdôkladnú znalosť aspoň 2 ďalších jazykovvysokoškolský titul v ľubovoľnom odbore. Výberové konanie pre prekladateľov je zamerané na vaše jazykové vedomosti a prekladateľské zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ. Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Výberové konania na miesto prekladateľa sa konajú každý rok, zvyčajne v lete (jún/júl). Na našej domovskej stránke nájdete oznámenie o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

Prekladatelia môžu pracovať aj ako dočasní zmluvní zamestnanci.

 

Ďalšie informácie o stážach v prekladateľov nájdete na tejto stránke.