Jeziki

Odlično znanje evropskih jezikov odpira številna vrata v institucijah EU. Glede na svoje kompetence se lahko kandidati prijavijo za delovno mesto prevajalca, tolmača, korektorja in pravnika lingvista. Izbor sicer večinoma poteka prek javnih natečajev, včasih pa se je mogoče prijaviti tudi za delo za določen čas, delo samostojnega zunanjega delavca in delovno prakso.

Opis dela

Služba za tolmačenje institucij EU je največja na svetu. Konferenčni tolmači EU s simultanim in konsekutivnim tolmačenjem zagotavljajo, da se razprave na sestankih pravilno tolmačijo v uradne jezike EU. Tolmači EU delajo v stimulativnem večkulturnem okolju, znati se morajo uspešno sporazumevati, razumeti raznovrstne in pogosto zapletene teme, se hitro odzivati in prilagoditi na spremenjene okoliščine, delati pod pritiskom, samostojno in timsko.

 

Ključne kvalifikacije

Odlično je treba obvladati en jezik EU in temeljito najmanj 2 druga jezika ter imeti ustrezne kvalifikacije za konferenčno tolmačenje ali visokošolsko diplomo in eno leto delovnih izkušenj kot konferenčni tolmač (razred AD 5) ali več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (razred AD 7).

V izbirnem postopku za konferenčne tolmače preverijo usposobljenost za tolmačenje ter temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU. Usposobljenost se oceni s preskusom simultanega in konsekutivnega tolmačenja v izbranih jezikih. Več o izbirnem postopku na strani Prijava. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Preverite naše zaposlitvene možnosti, kjer so navedeni jeziki, ki jih iščemo letos.

Na sestankih, kjer tolmačenje zagotavljajo službe za tolmačenje evropskih institucij, lahko skupaj z zaposlenimi tolmači delajo tudi samostojni tolmači. Za samostojne tolmače ni zahtev glede državljanstva in upoštevajo se lahko vsi jeziki.

Informacije o tem, kako samostojni tolmači pridobijo akreditacijo pri Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Sodišču EU, so na spletni strani Tolmačenje za Evropo.

Več informacij o pripravništvih za tolmače je na strani Pripravništva.

Opis dela

Korektorji v Uradu za publikacije ob ustreznem nadzoru pregledujejo besedila za tisk v maternem jeziku. Sem sodi priprava besedila za tisk (slogovna in tipografska), korektura krtačnih odtisov, oddaja besedil, „odobrenih za tisk“, sodelovanje pri oblikovanju publikacij ter pomoč pri organizaciji in spremljanju proizvodnih postopkov v založništvu.

Korektorji (jezikovni uredniki) na Sodišču Evropske unije sodelujejo pri pripravi besedil, ki bodo objavljena v zbirki odločb Sodišča. Sem sodi jezikovni pregled in urejanje dokumentov za objavo, primerjava besedil z izvirniki, ki so običajno v francoščini, pregled skladnosti z dogovori in pravili glede sloga, priprava zbirke odločb Sodišča za tiskanje in končno tipografsko oblikovanje besedila.

Ključne kvalifikacije

Potrebno je odlično znanje enega jezika EU in temeljito znanje drugega. Za delo na Sodišču EU je potrebno vsaj pasivno znanje francoščine ter bodisi posrednješolska izobrazba in nekaj let ustreznih delovnih izkušenj (odvisno od natečaja) bodisi srednješolska izobrazba in več let ustreznih delovnih izkušenj (odvisno od natečaja).

V izbirnem postopku se s praktičnim preskusom preveri korektorsko znanje ter temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU.

Več o izbirnem postopku. V pomoč vam bodo tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za korektorje/jezikovne urednike se lahko začnejo kadarkoli v letu, navadno se objavijo spomladi ali jeseni. Na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

Opis dela

Pravniki lingvisti skrbijo za to, da imajo vsi novi zakonodajni predpisi enak pomen v vseh evropskih jezikih. Potrebne so izjemne jezikovne sposobnosti in izkušnje s pripravo, prevajanjem, preverjanjem in revidiranjem pravnih besedil. Pravniki lingvisti morajo znati natančno razbrati namen zakonodajnega predpisa EU in ta namen zvesto prenesti v svoj materni jezik.

Ključne kvalifikacije

Potrebno je odlično znanje enega jezika EU in temeljito znanje najmanj 2 drugih jezikov ter univerzitetna diploma iz prava. Delovne izkušnje s prevajanjem pravnih besedil in znanje več jezikov so dodatna prednost.

V izbirnem postopku za pravnike lingviste preverijo njihovo pravno in jezikovno znanje in prevajalske veščine ter temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU. Več o izbirnem postopku. V pomoč vam bodo tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za pravnike lingviste se lahko začnejo kadarkoli v letu, navadno se objavijo spomladi ali jeseni. Na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu. 

Začasna pogodbena delovna mesta so objavljena tudi na spletišču Sodišča EU.

Opis dela

Prevajalci v različnih institucijah in organih EU delajo v zahtevnem večkulturnem okolju in s svojimi prevodi pomagajo 500 milijonom Evropejcev v državah EU razumeti politike EU. Pri prevajanju morajo upoštevati stroge roke, prevajajo raznovrstna politična, pravna, finančna, znanstvena in tehnična besedila in svetujejo sodelavcem glede najrazličnejših jezikovnih vprašanj.

 

Ključne kvalifikacije

Treba je odlično znati en jezik EU in temeljito obvladati najmanj 2 druga jezika ter imeti diplomo katerekoli smeri. V izbirnem postopku za prevajalce preverijo jezikovno znanje in veščine prevajanja ter temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU. Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za prevajalce se navadno začnejo vsako leto poleti (junij/julij). Na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

Prevajalce zaposlujemo tudi kot pogodbeno osebje za določen čas.

 

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.