Tiesības

ES iestādēm ir vajadzīgi kvalificēti juristi. Lielākā daļa juridisko amatu ir saistīti ar ES tiesību aktu izstrādi, bet, ja jums ir izcilas valodu prasmes, varat arī pieteikties jurista lingvista darbā. ES iestāžu juristi strādā daudzās un dažādās nozarēs un kontekstos — sākot ar vides aizsardzību Eiropas Komisijā un beidzot ar Eiropas Savienības Padomi.

Darba apraksts

Jurista darbs ES iestādēs ietver dažādus uzdevumus: sagatavot politiskus dokumentus, sadarboties ar ES valstu iestādēm, lai uzlabotu valstu tiesību aktus, veikt padziļinātus pētījumus un analīzi, sniegt juridiskas konsultācijas augstākajai vadībai, īstenot rīcības programmas un pārraudzīt kolēģus un palīdzēt viņiem. 

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas, jābūt augstākajai juridiskajai izglītībai, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairāku gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.

Darba apraksts

ES juristi lingvisti gādā par to, lai jaunie tiesību akti visās ES oficiālajās valodās būtu ar vienādu nozīmi. Šim darbam vajadzīgi spējīgi juristi, kam ir izcilas valodu zināšanas un pieredze juridisku dokumentu izstrādē vai tulkošanā, pārbaudē un rediģēšanā. Juristiem lingvistiem jāspēj precīzi saprast, ko iecerēts pateikt ES tiesību aktos, un šo ieceri precīzi atspoguļot savā dzimtajā valodā.

 

Pamatkvalifikācija

Jums jābūt izcilām vienas ES oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanām, un akadēmiskam grādam tiesību zinātnē. Iepriekšēju pieredzi juridisku tekstu tulkošanā un vēl citu svešvalodu zināšanas uzskata par priekšrocību.

Juristu lingvistu atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu juridiskajām un valodu zināšanām, tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem. Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Juristu lingvistu atlase var tikt sākta jebkurā laikā visu gadu, tomēr parasti to izsludina pavasarī vai rudenī. Skatiet paziņojumus mūsu sākumlapā, lai uzzinātu, kuru valodu speciālistus meklējam šogad.

 

Skatiet arī ES Tiesas tīmekļa vietni, ja jūs interesē iespēja strādāt saskaņā ar līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku. Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.