Помощен персонал

За кандидатите със секретарски квалификации или образование в областта на човешките ресурси и администрацията съществуват множество възможности за работа като длъжностни лица или договорно наети служители. Всички институции на ЕС се нуждаят от помощен персонал във всички области на политиката, така че можете да работите в разнообразна и стимулираща среда, където и да ви наемат.

Длъжностна характеристика

Асистентите по човешки ресурси изпълняват функции, свързани с политиката за персонала в области като набиране на служители, кариерно развитие, обучение и равни възможности.

Техните задължения могат да включват управление и проследяване на въпроси, свързани с политиката за персонала, по-конкретно набиране на служители, кариерно развитие, професионално обучение, равни възможности, индивидуални и финансови права, изготвяне на документи и/или писма, съставяне на административни доклади, подготовка и провеждане на срещи и проследяване на резултатите от тях, управление на проекти, анализ и разработване на методи на работа, подпомагане на въвеждането на счетоводни, финансови, статистически и ИТ системи и управление на екип.

За изпълнението на някои функции, свързани с човешките ресурси, могат да бъдат назначавани и договорно наети служители.

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате или образование след завършено средно образование и поне 3 години професионален опит в областта на човешките ресурси, или средно образование и поне 6 години професионален опит.

Изискванията за договорно наети служители могат да се различават.

Научете повече за процедурата за подбор. Нашите примерни тестове също могат да ви бъдат от полза.

Длъжностна характеристика

Административните задачи на секретарите в институциите на ЕС се различават в зависимост от работното място. Обикновено секретарите работят самостоятелно и оказват подкрепа на едно или няколко лица или отдела в рамките на съответната институция, като оформят, преобразуват и разпространяват информация. Вашата работа може да е свързана с подготвяне на досиета, организиране и координиране на дейността на ведомството (срещи, командировки), управление на документи (приемане, обработка, проследяване, архивиране), подготвяне, обработване, приключване и проверка на документи, търсене, събиране и разпространение на информация.

В отделите по писмен превод работата може също така да включва приемане, управление и обработка на заявки за превод, по-конкретно подготвяне, обработване и приключване на документи, захранване и актуализиране на преводни памети, набиране и форматиране на текст и оформление на страници.

За изпълнението на секретарски функции могат да бъдат назначавани и договорно наети служители.

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате или секретарски квалификации, придобити след завършване на средното образование, или  средно образование и поне 3 години професионален опит като секретар. Изискванията за договорно наети служители могат да се различават.

Научете повече за процедурата за подбор. Нашите примерни тестове също могат да ви бъдат от полза.