Βοηθητικό προσωπικό

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για άτομα που επιθυμούν να εργαστούν - με καθεστώς μόνιμων ή συμβασιούχων υπαλλήλων - ως γραμματείς και διαθέτουν τα σχετικά προσόντα ή προϋπηρεσία στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και της διοίκησης.  Υπάρχει ζήτηση για βοηθητικό προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Έτσι σε όποια θέση και αν προσληφθείτε θα εργαστείτε σε ένα ενδιαφέρον περιβάλλον που θα σας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση.

Περιγραφή καθηκόντων

Οι βοηθοί που εργάζονται στον τομέα των ανθρώπινων πόρων έχουν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτικής προσωπικού και αφορούν μεταξύ άλλων την πρόσληψη, τη σταδιοδρομία, την κατάρτιση και τις ίσες ευκαιρίες.

Τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση ζητημάτων σχετικών με τη διαχείριση της πολιτικής προσωπικού, όπως μεταξύ άλλων την πρόσληψη, τη σταδιοδρομία, την επαγγελματική κατάρτιση και τις ίσες ευκαιρίες, τα ατομικά και οικονομικά δικαιώματα, τη σύνταξη σημειωμάτων ή/και τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, την εκπόνηση διοικητικών εκθέσεων, την προετοιμασία, διεξαγωγή και παρακολούθηση συσκέψεων, τη διαχείριση έργων, την ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, τη συνδρομή σε εργασίες εφαρμογής λογιστικών, οικονομικών, στατιστικών, πληροφορικών συστημάτων και τη διαχείριση μιας ομάδας.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν, επίσης, να ασκούν ορισμένα καθήκοντα στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ και να έχετε ολοκληρώσει είτε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτετε τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των ανθρώπινων πόρων είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτετε τουλάχιστον 6ετή επαγγελματική εμπειρία.

Οι απαιτήσεις για συμβασιούχους υπαλλήλους μπορεί να διαφέρουν.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία επιλογής. Μπορεί επίσης να σας φανούν χρήσιμα τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Περιγραφή καθηκόντων

Τα διοικητικά καθήκοντα των γραμματέων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση. Σε γενικές γραμμές, οι γραμματείς βοηθούν ένα ή περισσότερα άτομα ή μονάδες  εντός του θεσμικού οργάνου - με τη μορφοποίηση, την επεξεργασία και τη διανομή πληροφοριών. Η εργασία σας μπορεί να περιλαμβάνει την προετοιμασία φακέλων, την οργάνωση και τον συντονισμό εργασιών των υπηρεσιών (συνεδριάσεις, επίσημες αποστολές), τη διαχείριση εγγράφων (παραλαβή, επεξεργασία, παρακολούθηση, αρχειοθέτηση), την προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και επαλήθευση των εγγράφων, καθώς και την αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών.

Στις μεταφραστικές υπηρεσίες, τα καθήκοντά σας μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία των αιτήσεων μετάφρασης και ιδίως την προετοιμασία, επεξεργασία και ολοκλήρωση εγγράφων, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση μεταφραστικών μνημών, τη δακτυλογράφηση, σελιδοποίηση και μορφοποίηση κειμένων.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν, επίσης, να ασκούν καθήκοντα γραμματείας.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ και να έχετε ολοκληρώσει είτε μεταδευτεροβάθμια γραμματειακή εξειδίκευση είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτετε τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία ως γραμματέας. Οι απαιτήσεις για συμβασιούχους υπαλλήλους μπορεί να διαφέρουν.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία επιλογής. Μπορεί επίσης να σας φανούν χρήσιμα τα παραδείγματα δοκιμασιών.