Foireann tacaíochta

Etusivu > Próifílí gairmréime an Aontais > Foireann tacaíochta

Bíodh sé ar bhonn buan nó mar ghníomhaire ar conradh, bíonn go leor deiseanna ar fáil d'iarratasóirí a bhfuil cáilíochtaí rúnaíochta nó cúlra in acmhainní daonna agus i gcúrsaí riaracháin acu. Bíonn foireann tacaíochta ag teastáil i ngach ceann de na hinstitiúidí Eorpacha, agus i ngach earnáil; mar sin, beidh timpeallacht éagsúil spreagúil romhat cibé áit a bhfostaítear thú.

Cur síos ar an bpost

Cúntóirí atá ag obair i réimse na n-acmhainní daonna, is dualgais a bhaineann le bainistiú ar an mbeartas pearsanra i réimsí amhail earcaíocht, gairmréimeanna, oiliúint agus comhdheiseanna a bhíonn idir lámha acu.

I measc na ndualgas eile, d'fhéadfá a bheith ag plé le bainistiú a dhéanamh ar ábhair a bhaineann le bainistiú an bheartais phearsanra agus obair leantach a dhéanamh a bhaineann leis sin, go háirithe earcaíocht, gairmréimeanna, oiliúint ghairmiúil, comhdheiseanna, cearta aonair agus airgeadais, nótaí agus/nó comhfhreagras a dhréachtú, tuarascálacha riaracháin a ullmhú, cruinnithe a ullmhú agus a eagrú agus obair leantach a thagann astu a dhéanamh, tionscadail a bhainistiú, modhanna oibre a anailísiú agus a fhorbairt, cuidiú le córais chuntasaíochta, airgeadais, staitistiúla agus ríomhaireachta a chur i bhfeidhm, agus foireann a bhainistiú.

Fostaítear baill foirne ar conradh freisin chun dualgais acmhainní daonna a dhéanamh.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, chomh maith le hoideachas iar-mheánscoile agus trí bliana de thaithí ghairmiúil, ar a laghad, i réimse na n-acmhainní daonna, nó oideachas meánscoile agus sé bliana de thaithí ghairmiúil, ar a laghad.

D’fhéadfadh sé go mbeadh riachtanais eile i gceist do bhaill foirne ar conradh.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Cur síos ar an bpost

Is ag brath ar an bpost a bhíonn cúraimí riaracháin na rúnaithe in institiúidí an Aontais Eorpaigh. De ghnáth, feidhmíonn an rúnaí i ról neamhspleách tacaíochta do dhuine amháin nó níos mó, do sheirbhísí nó d'aonaid san institiúid – trí eolas a mhúnlú, a thiontú agus a scaipeadh. Mar chuid den obair, d'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist: ullmhú comhad, gníomhaíochtaí na roinne (cruinnithe, turais oifigiúla) a eagrú agus a chomhordú, bainistíocht doiciméad (doiciméid a fháil, a phróiseáil, obair leantach a dhéanamh orthu agus iad a chomhdú), doiciméid a ullmhú, a phróiseáil, a bhailchríochnú agus a sheiceáil, agus eolas a aimsiú, a thiomsú agus a scaipeadh.

Sna ranna a bhíonn ag plé leis an aistriúchán, d'fhéadfá a bheith ag plé le hiarratais ar aistriúcháin a fháil, a bhainistiú agus a phróiseáil, go háirithe doiciméid a ullmhú, a phróiseáil agus a bhailchríochnú, cuimhní aistriúcháin a líonadh agus a nuashonrú; bíonn clóscríobh agus leagan amach leathanach mar aon le hobair ar fhormáidiú mar chuid den obair freisin.

Fostaítear baill foirne ar conradh freisin chun dualgais rúnaíochta a dhéanamh.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, chomh maith le cáilíocht rúnaíochta iar-mheánscoile, nó oideachas meánscoile agus trí bliana de thaithí ghairmiúil, ar a laghad, mar rúnaí. D’fhéadfadh sé go mbeadh riachtanais eile i gceist do bhaill foirne ar conradh.

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.