Podporný personál

Pre uchádzačov s administratívnym vzdelaním alebo so skúsenosťami v oblasti ľudských zdrojov a administratívy sa otvárajú mnohé možnosti, či už sú zamestnaní ako trvalí alebo ako zmluvní zamestnanci. Podporný personál je potrebný vo všetkých inštitúciách EÚ a v rôznych odvetviach, nech sa teda zamestnáte kdekoľvek, vždy sa môžete tešiť z práce v rozmanitom a stimulujúcom prostredí.

Opis pracovného miesta

Asistenti v oblasti ľudských zdrojov vykonávajú povinnosti súvisiace s riadením personálnej politiky v oblastiach ako nábor zamestnancov, kariérne možnosti, školenia a rovnaké príležitosti.

K týmto povinnostiam patrí riadenie a zabezpečovanie záležitostí súvisiacich s riadením personálnej politiky, najmä nábor, kariérne možnosti, odborné školenia, rovnaké príležitosti, práva jednotlivcov a finančné práva, príprava poznámok alebo korešpondencie, vypracúvanie administratívnych správ, príprava a usporadúvanie stretnutí a nadväzné činnosti, riadenie projektov, analýza a príprava pracovných metód, pomoc pri zavádzaní účtovných, finančných, štatistických a informatických systémov a riadenie tímu.

Na vykonávanie niektorých povinností v oblasti ľudských zdrojov sa môžu prijímať aj zmluvní zamestnanci.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚpost-sekundárne vzdelanie a aspoň tri roky odbornej praxe v oblasti ľudských zdrojov alebo sekundárne vzdelanie a aspoň šesť rokov odbornej praxe.

V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Opis pracovného miesta

Administratívne úlohy pomocného personálu sa v inštitúciách EÚ líšia podľa jednotlivých pozícií. Vo všeobecnosti platí, že sekretári poskytujú nezávislú podporu jednej alebo viacerým osobám alebo oddeleniam v rámci inštitúcie pri formovaní, transformovaní a šírení informácií. K vašej práci patrí príprava spisov, organizácia a koordinácia činností útvaru (schôdze, služobné cesty), správa dokumentov (prijatie, spracovanie, monitorovanie a zaraďovanie), príprava, spracovávanie, finalizácia a overovanie dokumentov, vyhľadávanie, zostavovanie a šírenie informácií.

V prekladateľskom oddelení môže k náplni vašej práce patriť aj prijímanie, riadenie a spracovanie požiadaviek na preklady, a to najmä príprava, spracovanie a finalizácia dokumentov, dopĺňanie a aktualizácia prekladových pamätí, zadávanie údajov, úprava rozloženia stránky a formátovanie.

Na vykonávanie sekretárskych prác sa môžu prijímať aj zmluvní zamestnanci.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚpost-sekundárne administratívne vzdelanie alebo sekundárne vzdelanie a aspoň tri roky odbornej praxe so sekretárskymi prácami. V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.