Comórtas 2018 do riarthóirí a bhfuil céim acu

Etusivu > Comórtas 2018 do riarthóirí a bhfuil céim acu

Todhchaí na hEorpa a mhúnlú

An le déanaí a bhain tú amach do chéim? An bhfuil gairmréim nua shuimiúil á lorg agat? An bhfuil éagsúlacht scileanna agat? An bhfuil tú treallúsach díocasach? Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag cuardach céimithe agus gairmithe óga tallannacha chun 100 post a líonadh, poist do riarthóirí a bhfuil céim acu. Tá mórchuid cineálacha cúraimí i gceist leis na poist sin, mar shamplaí foirmliú beartas, cur i bhfeidhm praiticiúil tionscadal agus bainistiú acmhainní. Is féidir gur tús ceart le gairmréim spreagthach lán éagsúlachta a bheidh sa ról seo duit, sa Bhruiséil nó i Lucsamburg – dhá chathair bheoga – áit a mbeidh caoi agat fíordhifear a dhéanamh don Eoraip. Beidh tú ag obair ar ghnóthaí tábhachta na linne, e.g. an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide, bainistiú imirce, an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta, poist a chruthú, agus borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch.

Más mian leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais, ní foláir duit a bheith an-ionnúsach, an-fhuinniúil agus an-bheo-intinneach. Agus má fhaigheann tú post sna hinstitiúidí céanna beidh mórchuid deiseanna agat foghlaim a dhéanamh, scileanna a shealbhú agus dul chun cinn gairmréime a dhéanamh. Beidh tú ag obair le daoine eile i dtimpeallacht ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálach chun leas os cionn 500 milliún saoránach agus daoine eile nach iad a dhéanamh.

Ná lig tharat an deis iontach seo – an 8 Márta tús na tréimhse clárúcháin.

Daoine ina suí agus iad ag caint.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Sula ndéanfaidh tú iarratas ar an gcomórtas, is ceart duit fiafraí díot féin an oirfeadh gairmréim san Aontas duit. Bíodh a fhios agat gur chuir breis agus 20,000 duine isteach ar chomórtais in 2016 ach nár éirigh ach le 1% díobh dul chomh fada le céim an ionaid measúnaithe. Beidh an-iomaíocht sa phróiseas roghnúcháin ós rud é nach bhfuil ach thart ar 158 áit ar an bpainéal.

Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha. Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas roghnúcháin. Tá ceistneoir agus uirlis féinmheasúnaithe ann ar a dtugtar "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach?" agus ba cheart go dtabharfadh sé léargas maith duit ar a dhóiche atá sé go mbainfidh tú amach an t-ardchaighdeán is gá sa chomórtas.

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, cúrsa ollscoile trí bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus céim bainte amach dá bharr agus eolas maith a bheith agat ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais.

 

Achoimre ar "Riarthóirí a bhfuil céim acu 2018"An t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí (i d teanga 1) agus trialacha breithiúnais shuíomhúil ( i d teanga 2). Ionaid trialacha ar fud an domhain.

Triail an inbhosca ríomhphoist

I d teanga 2: ionaid trialacha sna Ballstáit

Ionad Measúnaithe

I d teanga 2: cás-staidéar (sna Ballstáit); cur i láthair ó bhéal, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, cleachtadh grúpa agus agallamh spreagthachta (sa Bhruiséil)

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 158

Tús a chur leis