Auditi valdkonna administraatorid

Avaleht > Auditi valdkonna administraatorid

Soovite karjäärivõimalust rahvusvahelise avaliku sektori auditi alal? Otsime noori ja andekaid kõrgkooli lõpetanuid (AD 5) ning kogenud spetsialiste (AD 7) auditi valdkonnas. Uued töötajad hakkavad tööle peamiselt Euroopa Komisjonis Brüsselis ja Euroopa Kontrollikojas Luxembourgis.

ELi institutsioonide audiitorid teevad mitmesuguseid sise-, välis- ja järelkontrolli auditeid. Nad korraldavad ELi eri poliitikavaldkondade auditeid, kontrollides õigusnormidest kinnipidamist ja rahaliste vahendite optimaalset kasutamist, ning annavad organisatsiooni juhtkonnale asjakohase kinnituse.

Audiitori ametiülesannete hulka kuulub riskijuhtimise, organisatsiooni juhtimise ja siseprotsesside toimimise hindamine. Arvestades, et audiitorite ametiülesanded hõlmavad ka nõustamisteenuse pakkumist ELi kõigis tegevusvaldkondades, võidakse neilt karjääri jooksul nõuda töötamist ELi eri liikmesriikides ja kolmandates riikides. Kogemustega auditi valdkonna spetsialistid (AD 7) juhivad ka auditiülesannete täitmist, jaotades tööülesandeid auditimeeskonna liikmete vahel ja kontrollides nende tööd.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada kõigile kandidaatidele võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 7. mail 2019.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kõrgkooli lõpetanutele mõeldud ametikohale kandideerimiseks on vaja asjakohases valdkonnas kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit või kutsekvalifikatsiooni.

Spetsialisti ametikohale kandideerimiseks on vaja ka vähemalt kuue- või seitsmeaastast asjakohast erialast töökogemust, millest vähemalt kolm või neli aastat (sõltuvalt kandidaadi haridustasemest) auditi valdkonnas.

Kummalegi ametikohale kandideerijad peavad olema ELi kodanikud ning oskama ühte ELi 24st keelest väga heal tasemel ja inglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel.

Üksikasjalikku teavet kandideerimiskriteeriumite kohta leiate 7. mail 2019 avaldatud konkursiteatest.

 

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri