Riarthóirí i réimse na hiniúchóireachta

Etusivu > Riarthóirí i réimse na hiniúchóireachta

An mian leat gairm bheatha iniúchóireachta san earnáil phoiblí idirnáisiúnta? Táimid ar lorg iarchéimithe óga cumasacha (AD 5) agus speisialtóirí a bhfuil taithí acu(AD 7) i réimse na hiniúchóireachta. Is sa Choimisiún Eorpach sa Bhruiséil agus i gCúirt Iniúchóirí na hEorpa i Lucsamburg a bheidh na baill foirne nua a earcófar ag obair go príomha.

Déanann iniúchóirí institiúidí an Aontais Eorpaigh iniúchtaí éagsúla, mar shampla iniúchtaí seachtracha, inmheánacha agus iniúchtaí rialaithe ex-post. Is é a bhíonn de chúram orthu deimhneacht a thabhairt do lucht bainistíochta trí iniúchtaí a dhéanamh i raon leathan de réimsí beartais an Aontais Eorpaigh agus scrúdú a dhéanamh féachaint an bhfuil dlíthe agus rialacha á gcomhlíonadh agus an bhfuil luach ar airgead á fháil.

Agus tú ag obair mar iniúchóir, déanfaidh tú measúnú ar eagraíochtaí ó thaobh a éifeachtaí atá na próisis bhainistithe rioscaí, na próisis rialachais, agus na próisis inmheánacha rialaithe. Ós rud é gcuirtear seirbhísí comhairleacha ar fáil mar chuid dá ndualgas sna réimsí oibríochtúla uile a mbíonn an tAontas Eorpach ag plé leo, is féidir go mbeidh orthu a bheith ag obair i mBallstáit éagsúla agus i dtíortha lasmuigh den Aontas Eorpach le linn a ngairmré. Na speisialtóirí a bhfuil taithí acu (AD 7), beidh siad ina gceannairí ar thascanna iniúchóireachta agus déanfaidh siad cúraimí a shannadh ar an bhfoireann iniúchóireachta agus déanfaidh siad maoirseacht orthu freisin.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 7 Bealtaine 2019.

 

An bhfuil mianach speisialtóra ar an taighde eolaíoch ionat?

Chun iarratas a dhéanamh ar an bpróifíl iarchéime, ní mór duit céim ollscoile nó cáilíocht ghairmiúil i réimse ábhartha a bheith agat.

Chun iarratas a dhéanamh ar an bpróifíl speisialtóra, beidh ar a laghad 6–7 mbliana de thaithí oibre ábhartha ag teastáil freisin, agus ar a laghad 3–4 bliana den tréimhse sin caite i réimse na hiniúchóireachta (ag brath ar leibhéal an oideachais atá agat).

Ina theannta sin i dtaca leis an dá phróifíl, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis.

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais a fhoilseofar an 7 Bealtaine 2019.

 

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal