Administrátori v oblasti auditu

Domovská stránka > Administrátori v oblasti auditu

Láka vás kariéra v oblasti auditu v medzinárodnom verejnom sektore? Hľadáme mladých talentovaných absolventov (AD 5) a skúsených odborníkov (AD 7) v oblasti auditu. Novoprijatí zamestnanci budú pracovať najmä v Európskej komisii v Bruseli a v Európskom dvore audítorov v Luxemburgu.

Audítori inštitúcií EÚ vykonávajú rôzne externé a interné audity, ako aj kontroly ex-post. Na základe auditov, ktoré sa týkajú širokej škály politík EÚ a v rámci ktorých sa skúma dodržiavanie zákonov a právnych predpisov a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami, poskytujú manažmentu potrebné uistenie.

Ako audítor budete posudzovať spôsob riadenia rizík, spravovanie organizácie a správne fungovanie interných procesov. Keďže audítori poskytujú aj poradenské služby vo všetkých oblastiach činnosti EÚ, môže sa od nich vyžadovať, aby počas svojej kariéry pôsobili v rôznych členských štátoch EÚ a v tretích krajinách. K úlohám skúsených odborníkov (AD 7) patrí aj riadenie auditov, čo zahŕňa rozdeľovanie úloh a dohľad nad prácou členov audítorského tímu.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Nenechajte si ujsť túto fantastickú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 7. mája 2019.

 

Máte potrebné predpoklady?

Ak sa chcete uchádzať o miesto absolventa, musíte mať ukončené vysokoškolské štúdium alebo odbornú kvalifikáciu v príslušnej oblasti.

Ak sa chcete uchádzať o miesto odborníka, musíte mať navyše minimálne šesť- až sedemročnú relevantnú odbornú prax, z toho minimálne 3 – 4 roky v oblasti auditu (v závislosti od stupňa vzdelania).

Okrem toho musíte v obidvoch prípadoch byť občanom EÚ, ovládať jeden z 24 jazykov EÚ a mať uspokojivú znalosť angličtiny alebo francúzštiny.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom 7. mája 2019.

 

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam