Договорно наети служители (безсрочна процедура CAST)

Начало > Договорно наети служители (безсрочна процедура CAST)

CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool или инструмент за подбор на договорно наети служители. Договорно наетите служители изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения.

Тъй като няма краен срок за кандидатстване за профил CAST, процедурата се определя като „безсрочна“ (permanent) — това е отворен метод на подбор, при който кандидатите запазват своите успешни резултати за предварително определен период от време.

Договорно наетите служители биват наемани за определен максимален период от 6 години, често с по-кратък, но подновяем първоначален договор от 6 до 12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои агенции, служби, представителства и делегации първоначалният договор може да доведе до сключването на безсрочен трудов договор.

Функционални групи

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи:

  1. Технически задачи и задачи по административно обслужване.
  2. Деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи.
  3. Изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи.
  4. Административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

За да можете да кандидатствате за функционална група I, трябва да сте завършили успешно задължителното училищно образование.

За функционални групи II и III трябва да имате образование след завършено средно образование или диплома за средно образование, даваща достъп до образование след завършено средно образование. Следва също така да имате подходящ професионален опит с продължителност най-малко три години или ако е оправдано в интерес на службата — професионално обучение или професионален опит на еквивалентно ново.

За да кандидатствате за функционална група IV, трябва да имате завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко три години или ако е оправдано в интерес на службата — професионално обучение на еквивалентно ниво.

Можете да кандидатствате за една или няколко функционални групи, при условие че отговаряте на изискванията за допустимост.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Профили

Безсрочната процедура за подбор CAST включва неограничен брой профили във функционални групи I, II, III и IV. Във всяка функционална група можете да избирате и между един или няколко профила. Напомняме ви, че винаги кандидатствате за определен профил, а не за конкретно работно място.