Smluvní zaměstnanci (CAST Permanent – časově neohraničená řízení)

Úvod > Smluvní zaměstnanci (CAST Permanent – časově neohraničená řízení)

CAST – Nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců Smluvní zaměstnanci plní úkoly manuální či administrativní povahy nebo zajišťují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi.

Možnost přihlásit se do výběrového řízení v rámci CAST Permanent není časově omezená – výsledky úspěšných uchazečů se uchovávají vždy po předem určenou dobu.

V závislosti na typu práce jsou smluvní zaměstnanci zaměstnáváni na maximálně 6 let, přičemž jejich působení většinou začíná kratší pracovní smlouvou na 6 až 12 měsíců, kterou lze posléze prodloužit. V některých agenturách, kancelářích, zastoupeních nebo delegacích je možné původní pracovní smlouvu změnit na smlouvu na dobu neurčitou.

Funkční skupiny

Pracovní místa smluvních zaměstnanců jsou k dispozici pro celou řadu pracovních pozic, která vyžadují různou úroveň kvalifikace. Jsou rozdělena do 4 funkčních skupin:

  1. Úkoly manuální a administrativní podpory
  2. Úřednické nebo sekretářské úkoly, chod kanceláře a další podobné úkoly
  3. Exekutiva, koncipování textů, účetnictví a další podobné technické úkoly
  4. Administrativní, poradenské, jazykové a podobné technické úkoly

Předpokladem pro pozice v první funkční skupině je dokončená povinná školní docházka.

Zájemci o pozici v druhé nebo třetí funkční skupině by měli mít ukončené postsekundární vzdělání, případně sekundární vzdělání s takovou závěrečnou zkouškou, která je opravňuje ke studiu postsekundárnímu. Kromě toho je třeba prokázat příslušnou odbornou praxi v délce nejméně tří let, nebo pokud je to odůvodněno služebním zájmem, odborné vzdělání nebo praxi na příslušné úrovni.

Zájemci o pozici ve čtvrté funkční skupině musí být držiteli univerzitního diplomu (minimálně bakalářský titul), a pokud je to odůvodněno služebním zájmem, absolvovat odborné školení na odpovídající úrovni.

Přihlášku můžete podat do řízení na pozici v jedné či několika funkčních skupinách zároveň. Předpokladem je, že splňujete příslušná kritéria způsobilosti.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Profily

V rámci výběrových řízení CAST Permanent (tedy časově neomezených) se nabízí celá řada profilů ve funkčních skupinách I, II, III a IV. V každé funkční skupině si můžete vždy zvolit profilů několik. Upozorňujeme, že u výběrových řízení CAST se vždy ucházíte o určitý profil, nikoli o konkrétní pracovní místo.