Συμβασιούχοι υπάλληλοι (Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST)

Αρχική σελίδα > Συμβασιούχοι υπάλληλοι (Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST)

Ο όρος CAST είναι το ακρωνύμιο του Εργαλείου Επιλογής Συμβασιούχων Υπαλλήλων στα αγγλικά. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να ασκούν καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα ή να παρέχουν υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ή ακόμα για να καλύπτουν ανάγκες σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί.

Η διαδικασία είναι «μόνιμη», που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή ενός προφίλ στο CAST, δεδομένου ότι πρόκειται για ανοικτή χρονικά διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της οποίας οι υποψήφιοι διατηρούν τα επιτυχή αποτελέσματά τους για ένα προκαθορισμένο διάστημα.

Οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται για ορισμένο μέγιστο διάστημα 6 ετών, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6 έως 12 μηνών, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης. Σε ορισμένους οργανισμούς, γραφεία των οργάνων και αντιπροσωπείες, η σύμβαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Ομάδες καθηκόντων

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία θέσεων που απαιτούν διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Οι θέσεις αυτές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων:

  1. καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης
  2. εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα
  3. εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα
  4. διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα.

Για να υποβάλετε αίτηση για την ομάδα καθηκόντων Ι θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για να υποβάλετε αίτηση για τις ομάδες καθηκόντων II και III θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή να έχετε λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης να διαθέτετε κατάλληλη τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ή, εφόσον δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ισοδύναμου επιπέδου.

Για να υποβάλετε αίτηση για την ομάδα καθηκόντων IV θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τριετή τουλάχιστον κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών ή, εφόσον δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μία ή περισσότερες ομάδες καθηκόντων, εφόσον πληροίτε τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας.

 

Προφίλ

Η μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό αριθμό προφίλ στις ομάδες καθηκόντων I, II, III και IV. Σε κάθε ομάδα καθηκόντων, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για ένα ή περισσότερα προφίλ. Μην ξεχνάτε ότι υποβάλλετε αίτηση πάντα για ένα προφίλ και όχι για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.