Gníomhairí ar conradh / CAST Buan

Etusivu > Gníomhairí ar conradh / CAST Buan

Is uirlis roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh CAST. Earcaítear gníomhairí ar conradh le hobair láimhe nó cúraimí a bhaineann le seirbhísí tacaíochta riaracháin a dhéanamh nó le hacmhainn bhreise a chur ar fáil i sainréimsí ina bhfuil easpa foirne a bhfuil na scileanna riachtanacha acu.

Is éard atá i gceist le Buan ná nach bhfuil aon sprioc-am ann le hiarratas a dhéanamh ar phróifíl CAST. Is próiseas roghnúcháin é nach bhfuil dáta clabhsúir aige agus bíonn torthaí na n-iarrthóirí a n-éiríonn leo bailí ar feadh tréimhse réamhshocraithe.

Fostaítear gníomhairí ar conradh go ceann uastréimhse réamhshocraithe 6 bliana, agus is minic gur conradh gairid 6-12 mhí, is féidir a athnuachan, a bhíonn ina gconradh i dtosach, de réir an chineál poist. I roinnt Gníomhaireachtaí, Oifigí Ionadaíochta agus Toscaireachtaí is féidir conradh tréimhse éiginnte teacht as an gconradh seo.

Grúpaí feidhme

Tá mórchuid cineálacha post ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir an chineáil poist. Tá ceithre ghrúpa feidhme ann:

  1. Obair láimhe agus cúraimí a bhaineann le seirbhís tacaíochta riaracháin
  2. Cúraimí cléireachais agus rúnaíochta, bainistiú oifige agus cúraimí den chineál céanna
  3. Cúraimí feidhmiúcháin, dréachtú, cuntasaíocht agus cúraimí teicniúla den chineál céanna
  4. Cúraimí riaracháin, comhairleacha, teanga agus cúraimí teicniúla den chineál céanna

Chun iarratas a dhéanamh ar ghrúpa feidhme I, ní mór an t-oideachas éigeantach a bheith críochnaithe agat.

Chun iarratas a dhéanamh ar ghrúpaí feidhme II agus III, ní mór cúrsa iomlán iar-mheánscoile a bheith críochnaithe agat, nó oideachas meánscoile ar baineadh dioplóma amach dá bharr lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile. Ní mór taithí oibre chuí trí bliana ar a laghad a bheith agat nó, i gcás ina mbíonn údar leis ar mhaithe leis an tseirbhís, oiliúint oibre nó taithí oibre ar leibhéal atá coibhéiseach leis sin.

Chun iarratas a dhéanamh ar ghrúpa feidhme IV, ní mór cúrsa iomlán ollscoile trí bliana ar a laghad a bheith críochnaithe agat nó, i gcás ina mbíonn údar leis ar mhaithe leis an tseirbhís, oiliúint oibre ar leibhéal atá coibhéiseach leis sin.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar ghrúpa feidhme amháin nó níos mó, fad is a chomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

Próifílí

In CAST Buan tá méid áirithe próifílí i nGrúpaí Feidhme I, II, III, agus IV. I ngach grúpa feidhme, is féidir próifíl amháin nó níos mó a roghnú. Cuimhnigh gur iarratas ar phróifíl atá á dhéanamh agat i gcónaí, seachas iarratas ar phost ar leith.