Pracownicy kontraktowi (stała procedura naboru CAST)

Strona główna > Pracownicy kontraktowi (stała procedura naboru CAST)

Nazwa CAST pochodzi od angielskiej nazwy procedury naboru pracowników kontraktowych (Contract Agents Selection Tool). Pracownicy kontraktowi są zatrudniani do wykonywania prac fizycznych lub zadań administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna.

„Stała procedura naboru” oznacza, że nie ma wyznaczonego terminu na zgłoszenie się na stanowisko CAST o danym profilu – jest to bezterminowa metoda naboru, w ramach której pomyślne wyniki kandydatów pozostają ważne przez określony czas.

Pracownicy kontraktowi są zatrudniani na czas określony, maksymalnie do sześciu lat; umowa jest często podpisywana początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), a następnie przedłużana, w zależności od charakteru zadań. W niektórych agencjach, przedstawicielstwach i delegaturach umowa taka może zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Grupy funkcyjne

Pracownicy kontraktowi pracują na bardzo różnych stanowiskach, które wymagają różnego poziomu kwalifikacji. Stanowiska te należą do czterech grup funkcyjnych, w zależności od przypisanych do nich zadań. Te zadania to:

  1. prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych
  2. praca w sekretariacie, prowadzenie biura itp.
  3. zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe oraz inne równoważne zadania techniczne
  4. zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne zadania techniczne.

Aby móc wziąć udział w procedurze naboru w grupie funkcyjnej I, należy mieć ukończoną edukację na poziomie obowiązkowym.

Aby zgłosić się do grupy funkcyjnej II lub III, należy mieć ukończony pełny cykl kształcenia na poziomie pomaturalnym lub posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym. Kandydaci powinni również posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w odpowiedniej dziedzinie lub, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, wykształcenie zawodowe lub doświadczenie zawodowe na równoważnym poziomie.

Aby móc wziąć udział w procedurze naboru w grupie funkcyjnej IV, należy mieć ukończone co najmniej trzyletnie studia uniwersyteckie lub, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, wykształcenie zawodowe na równoważnym poziomie.

Kandydaci mogą zgłosić się do jednej lub kilku grup funkcyjnych, o ile spełniają konieczne wymogi.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, zamieściliśmy na osobnej stronie.

 

Profile stanowisk

Stała procedura naboru CAST obejmuje niewyczerpującą listę profili stanowisk w grupach funkcyjnych I, II, III i IV. W każdej grupie funkcyjnej można ponadto wybrać jeden lub kilka profili. Uwaga! Zgłoszenia kandydatów w ramach tej procedury dotyczą zawsze ogólnie profili stanowisk, a nie konkretnych wakatów.