Zmluvní zamestnanci (časovo neobmedzené výberové konania CAST – CAST Permanent)

Domovská stránka > Zmluvní zamestnanci (časovo neobmedzené výberové konania CAST – CAST Permanent)

CAST je nástroj na výber zmluvných zamestnancov. Náplňou práce zmluvných zamestnancov sú manuálne alebo administratívne podporné úlohy. V prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity v špecializovaných oblastiach, ktoré nemajú dostatočný počet stálych zamestnancov s požadovanými schopnosťami.

CAST Permanent je trvalý proces, t. j. nie je stanovená lehota na podanie prihlášky v rámci výberového konania CAST. Ide o časovo neobmedzené výberové konanie, pri ktorom sa výsledky úspešných uchádzačov berú do úvahy v priebehu vopred určeného obdobia.

Zmluvní zamestnanci sa zamestnávajú na stanovené maximálne obdobie šiestich rokov, obvykle na základe kratšej počiatočnej zmluvy v dĺžke 6 až 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce, túto počiatočnú zmluvu však možno obnoviť. V niektorých agentúrach, zastúpeniach a delegáciách môže byť na základe tejto zmluvy uzavretá zmluva na dobu neurčitú.

Funkčné skupiny

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Delia sa na tieto štyri funkčné skupiny:

  1. manuálne a administratívne úlohy v rámci podporných služieb
  2. kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie a iné súvisiace úlohy
  3. výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a iné obdobné technické úlohy
  4. administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy.

Ak chcete podať prihlášku na miesto vo funkčnej skupine I, mali by ste mať ukončenú povinnú školskú dochádzku.

Ak chcete podať prihlášku na miesto vo funkčnej skupine II alebo III, mali by ste mať ukončené postsekundárne vzdelanie alebo maturitné vysvedčenie, ktoré umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu. Mali by ste mať aj príslušnú odbornú prax v trvaní najmenej troch rokov alebo, alebo ak to je odôvodnené v záujme služby, absolvovanú odbornú prípravu alebo odbornú prax rovnakej úrovne.

Ak chcete podať prihlášku na miesto vo funkčnej skupine IV, mali by ste mať ukončené vysokoškolské štúdium v trvaní najmenej troch rokov alebo, ak je to odôvodnené v záujme služby, absolvovanú odbornú prípravu alebo odbornú prax rovnakej úrovne.

Keď spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní, môžete podať prihlášku na miesto v jednej alebo viacerých funkčných skupinách.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

 

Profily

Časovo neobmedzené výberové konanie CAST pre zmluvných zamestnancov sa vzťahuje na viacero profilov vo funkčných skupinách I, II, III a IV. V každej funkčnej skupine si môžete vybrať jeden alebo viac profilov. Majte na pamäti, že vždy podávate žiadosť týkajúcu sa určitého profilu, nie konkrétnej pracovnej pozície.