Pogodbeni uslužbenci (stalni razpis CAST)

Domača stran > Pogodbeni uslužbenci (stalni razpis CAST)

CAST je izbirni postopek za izbor pogodbenih uslužbencev. Pogodbeni uslužbenci opravljajo fizične ali upravno-administrativne naloge podpornih storitev ali se zaposlijo za pomoč na posebnih področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami.

Stalni razpis CAST (CAST PERMANENT) je časovno neomejen razpis, pri katerem so rezultati uspešnih kandidatov veljavni za vnaprej določeno obdobje.

Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za določen čas za največ 6 let, in sicer običajno za krajše začetno obdobje od 6 do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, odvisno od vrste delovnega mesta. V nekaterih agencijah, predstavništvih in delegacijah se lahko pogodba podaljša za nedoločen čas.

Funkcionalne skupine

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij. Razvrščena so v štiri funkcionalne skupine:

  1. Tehnične ali administrativne naloge podpornih storitev
  2. Pisarniške in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge
  3. Izvedbene naloge, priprava osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge
  4. Upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge

Kandidati za funkcionalno skupino I morajo imeti uspešno dokončano obvezno šolanje.

Kandidati za funkcionalni skupini II in III morajo imeti zaključeno posrednješolsko izobrazbo ali s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni. Imeti morajo tudi najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj, ali, kadar je to v interesu službe, opravljeno poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje na enakovredni ravni.

Kandidati za funkcionalno skupino IV morajo imeti dokončan najmanj triletni visokošolski študij ali, kadar je to v interesu službe, opravljeno poklicno usposabljanje na enakovredni ravni.

Kandidati, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje, se lahko prijavijo za eno ali več funkcionalnih skupin.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

 

Profili

CAST Permanent vsebuje različno število profilov v funkcionalnih skupinah I, II, III in IV. V vsaki funkcionalni skupini lahko kandidati izberejo enega ali več profilov. Kandidati se vedno prijavijo za profil in ne na določeno delovno mesto.