Администратори в областта на цифровата криминалистика и оперативния и стратегическия анализ

Начало > Администратори в областта на цифровата криминалистика и оперативния и стратегическия анализ
Man Looking Through A Binoculars

Европейската комисия (ЕК) търси администратори в областта на цифровата криминалистика и на оперативния и стратегическия анализ. Назначените специалисти (степен AD7) ще работят основно в Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Предлагаме възможности за експерти, които отговарят на един от посочените по-долу профили. Имайте предвид, че можете да кандидатствате само за една от областите.

  • Област 1 – Цифрова криминалистика

Някои от основните ви задачи ще бъдат да подготвяте операции в областта на цифровата криминалистика, като работите съвместно с разследващите лица по случаите; да проверявате и идентифицирате цифрови носители и данни от тях, свързани с операцията в областта на цифровата криминалистика; да събирате съответни цифрови носители и да придобивате данни чрез създаване на цифрови копия с помощта на специализирано криминалистично оборудване и софтуерни инструменти; да използвате цифровите копия, за да търсите и идентифицирате най-важните данни по случая, предмет на разследването; да извършвате основен анализ на данните; да изготвяте доклади относно цифровата криминалистика.

  • Област 2 – Оперативен и стратегически анализ

Някои от основните ви задачи ще бъдат да осигурявате бърз и навременен оперативен анализ за разследванията на OLAF в областта на приходите и разходите на ЕС; да търсите, извличате и анализирате данни и информация от Европейската комисия, търговски бази данни, източници с отворен достъп, както и електронна информация, получена за целите на цифровата криминалистика в контекста на разследванията на OLAF; да разработвате разузнавателни и аналитични методологии, като използвате най-новия наличен софтуер; да извършвате качествен и количествен стратегически анализ за постигане на напредък по основана на факти политика за борба с измамите и превенция.

 

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

 

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕС и задоволително английски или френски език. Ще трябва също така да отговаряте на следните критерии, които са различни за различните области:

 

  • Област 1 – Цифрова криминалистика: Трябва да имате висше образование с продължителност най-малко 4 години (или 3 години), свързано със служебните задължения, или професионално обучение/квалификация на ниво, еквивалентно на ниво 7 (или ниво 6) от Европейската квалификационна рамка (ЕКР), свързано със служебните задължения и признато/удостоверено от държава членка или публичен национален или международен орган, последвано от най-малко 6 години (или съответно 7 години) професионален опит като експерт по цифрова криминалистика, работещ по разследвания, свързани с борбата с корупцията и/или с финансови престъпления.
     
  • Област 2 – Оперативен и стратегически анализ: Трябва да имате висше образование с продължителност най-малко 4 години (или 3 години), свързано със служебните задължения, или професионално обучение/квалификация на ниво, еквивалентно на ниво 7 (или ниво 6) от Европейската квалификационна рамка (ЕКР), свързано със служебните задължения и признато/удостоверено от държава членка или публичен национален или международен орган, последвано от най-малко 6 години (или съответно 7 години) професионален опит като анализатор, подпомагащ разследвания, насочени към корупция и/или финансови престъпления, или като стратегически анализатор в подкрепа на политиката за борба с измамите.

 

За подробна информация относно изискванията, процедурата за кандидатстване и тестовете, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Периодът за кандидатстване започва на 7 октомври.