Διοικητικοί υπάλληλοι στην ψηφιακή εγκληματολογία και την επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στην ψηφιακή εγκληματολογία και την επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση
Man Looking Through A Binoculars

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά διοικητικούς υπαλλήλους στους τομείς της ψηφιακής εγκληματολογίας και της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης. Οι ειδικοί που θα προσληφθούν (βαθμός AD7) θα εργαστούν κυρίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε εμπειρογνώμονες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες καθηκόντων. Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για έναν μόνο τομέα.

  • Τομέας 1 – Ψηφιακή εγκληματολογία

Ορισμένα από τα κύρια καθήκοντά σας θα είναι η προετοιμασία επιχειρήσεων ψηφιακής εγκληματολογίας σε συνεργασία με τους ερευνητές των υποθέσεων· η επιθεώρηση και ο εντοπισμός ψηφιακών μέσων και των δεδομένων τους που σχετίζονται με την επιχείρηση ψηφιακής εγκληματολογίας· η συλλογή σχετικών ψηφιακών μέσων και η απόκτηση δεδομένων με τη δημιουργία ψηφιακών εικόνων που χρησιμεύουν ως αποδεικτικό στοιχείο με τη χρήση εξειδικευμένου εγκληματολογικού εξοπλισμού και εργαλείων λογισμικού· η χρήση των ψηφιακών αντιγράφων-εικόνων που χρησιμεύουν ως αποδεικτικό στοιχείο για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των πλέον σχετικών δεδομένων για την υπό διερεύνηση υπόθεση· η διενέργεια βασικής ανάλυσης των δεδομένων· η εκπόνηση εκθέσεων ψηφιακής εγκληματολογίας.

  • Τομέας 2 – Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση

Ορισμένα από τα κύρια καθήκοντά σας θα είναι η παροχή ταχείας και έγκαιρης επιχειρησιακής ανάλυσης για τις έρευνες της OLAF στους τομείς των εσόδων και δαπανών της ΕΕ· η αναζήτηση, άντληση και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπορικές βάσεις δεδομένων, ανοικτές πηγές, καθώς και εγκληματολογικών δεδομένων που αποκτώνται στο πλαίσιο ερευνών της OLAF· η ανάπτυξη ευφυών και αναλυτικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο λογισμικό· η διενέργεια ποιοτικής και ποσοτικής στρατηγικής ανάλυσης για την προώθηση τεκμηριωμένης πολιτικής και πρόληψης στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης.

 

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σας προσφέρουν πρόσβαση σε μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και σε πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους και σε όλες τις υποψήφιες. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

 

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και ικανοποιητική γνώση είτε της αγγλικής είτε της γαλλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα:

 

  • Τομέας 1 — Ψηφιακή εγκληματολογία: Πρέπει να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 4ετούς (ή 3ετούς) φοίτησης σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης/επαγγελματικών προσόντων επιπέδου ισοδύναμου με το επίπεδο 7 (ή το επίπεδο 6) του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης και αναγνωρισμένου/πιστοποιημένου από κράτος μέλος ή δημόσιο εθνικό ή διεθνή φορέα, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 6ετή (ή αντίστοιχα 7ετή) επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια ψηφιακής εγκληματολογίας για την υποστήριξη ερευνών που στοχεύουν στη διαφθορά και/ή το οικονομικό έγκλημα.
     
  • Τομέας 2 – Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση: Πρέπει να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 4ετούς (ή 3ετούς) φοίτησης σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης/επαγγελματικών προσόντων επιπέδου ισοδύναμου με το επίπεδο 7 (ή το επίπεδο 6) του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης και αναγνωρισμένου/πιστοποιημένου από κράτος μέλος ή δημόσιο εθνικό ή διεθνή φορέα, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 6ετή (ή αντίστοιχα 7ετή) επαγγελματική πείρα ως αναλυτής/αναλύτρια που υποστηρίζει έρευνες οι οποίες στοχεύουν στη διαφθορά και/ή το οικονομικό έγκλημα ή ως στρατηγικός αναλυτής / στρατηγική αναλύτρια που υποστηρίζει την πολιτική καταπολέμησης της απάτης.

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις δοκιμασίες θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στις σελίδες υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου.