Digitaalkriminalistika ning operatiiv- ja strateegilise analüüsi valdkonna administraatorid

Avaleht > Digitaalkriminalistika ning operatiiv- ja strateegilise analüüsi valdkonna administraatorid
Man Looking Through A Binoculars

Euroopa Komisjon võtab tööle digitaalkriminalistika ning operatiiv- ja strateegilise analüüsi valdkonna administraatoreid. Värvatud spetsialistid (palgaaste AD 7) hakkavad tööle peamiselt Euroopa Pettustevastases Ametis (OLAF).

Töövõimalusi pakutakse ekspertidele, kes vastavad mõnele järgmistest profiilidest. Kandideerida saab vaid ühes valdkonnas.

  • 1. valdkond – digitaalkriminalistika

Selle valdkonna administraatori peamiste ülesannete hulka kuulub digitaalkriminalistika toimingute ettevalmistamine koostöös uurijatega; digitaalkriminalistika toimingute jaoks oluliste digitaalsete andmekandjate ja neis sisalduvate andmete kontrollimine ja kindlakstegemine; asjakohaste digitaalsete andmekandjate kogumine ja andmete hõivamine digitaalkriminalistika ekspertiisi jaoks tõmmiste tegemise teel, kasutades spetsiaalseid kriminalistikaseadmeid ja tarkvaravahendeid; digitaalkriminalistika ekspertiisi jaoks tehtud tõmmiste kasutamine uuritava juhtumi jaoks kõige olulisemate andmete otsimiseks ja kindlakstegemiseks; esmane andmete analüüs; digitaalkriminalistika alaste aruannete koostamine.

  • 2. valdkond – operatiiv- ja strateegiline analüüs

Selle valdkonna administraatori peamiste ülesannete hulka kuulub OLAFi juurdluste jaoks ELi tulude ja kulude valdkonnas kiirete ja õigeaegsete operatiivanalüüside tegemine; Euroopa Komisjonist, kommertsandmebaasidest ja avatud allikatest pärit andmete ja teabe ning OLAFi juurdluste käigus saadud kriminalistikaandmete otsimine, analüüsimine ja neist väljavõtete tegemine; jälitus- ja analüüsimeetodite väljatöötamine, kasutades uusimat kättesaadavat tarkvara; kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete strateegiliste analüüside tegemine, et edendada tõenditel põhinevat pettustevastast poliitikat ja ennetustegevust.

 

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

 

Kandidaat peab olema ELi kodanik ning oskama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel ja inglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel. Samuti peab ta vastama järgmistele kriteeriumidele, mis erinevad sõltuvalt konkursi valdkonnast:

 

  • 1. valdkond – digitaalkriminalistika. Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastasele (kolmeaastasele) lõpetatud ülikooliõppele ametiülesannetega seotud erialal, või Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 7. (või 6.) tasemele vastav kutsealane väljaõpe / kutsekvalifikatsioon, mis on seotud ametiülesannetega ja mida tunnustab või mille on atesteerinud liikmesriik või avaliku sektori riiklik või rahvusvaheline asutus, ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane (või vastavalt seitsmeaastane) erialane töökogemus digitaalkriminalistika valdkonna eksperdina korruptsiooni ja/või finantskuritegusid käsitlevate uurimiste toetamisel.
     
  • 2. valdkond – operatiiv- ja strateegiline analüüs. Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastasele (kolmeaastasele) lõpetatud ülikooliõppele ametiülesannetega seotud erialal, või Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 7. (või 6.) tasemele vastav kutsealane väljaõpe / kutsekvalifikatsioon, mis on seotud ametiülesannetega ja mida tunnustab või mille on atesteerinud liikmesriik või avaliku sektori riiklik või rahvusvaheline asutus, ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane (või vastavalt seitsmeaastane) erialane töökogemus korruptsiooni ja/või finantskuritegusid käsitlevaid uurimisi toetava analüütiku või pettustevastast poliitikat toetava strateegilise analüütikuna.

 

Üksikasjalik teave osalemistingimuste, kandideerimisavalduste esitamise korra ning testide ja katsete kohta on esitatud konkursiteates.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 7. oktoobrist.