Riarthóirí san fhóiréinsic dhigiteach agus san anailís oibríochtúil agus straitéiseach

Etusivu > Riarthóirí san fhóiréinsic dhigiteach agus san anailís oibríochtúil agus straitéiseach
Man Looking Through A Binoculars

Tá an Coimisiún Eorpach (CE) ag lorg riarthóirí i réimsí na fóiréinsice digití agus na hanailíse oibríochtúla agus straitéisí. Is ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) den chuid is mó a bheidh na speisialtóirí a earcófar (grád AD7) ag obair.

Tá deiseanna ar fáil do shaineolaithe a bhfuil ceann de na próifílí thíos acu. Tabhair do d'aire nach féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon réimse amháin.

  • Réimse 1 – An fhóiréinsic dhigiteach

Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh ort oibríochtaí na fóiréinsice digití a ullmhú ag obair i gcomhar leis na himscrúdaitheoirí cáis; meáin dhigiteacha agus na sonraí a bhaineann le hoibríocht na fóiréinsice digití a iniúchadh agus a shainaithint; meáin dhigiteacha ábhartha a bhailiú agus sonraí a fháil trí íomhánna ó réimse na fóiréinsice digití a chruthú trí úsáid a bhaint as trealamh fóiréinsice speisialaithe agus uirlisí bogearraí; na híomhánna ó réimse na fóiréinsice digití a úsáid chun na sonraí is ábhartha don chás atá faoi imscrúdú a chuardach agus a shainaithint; bun-anailís a dhéanamh ar na sonraí; tuarascálacha maidir leis an bhfóiréinsic dhigiteach a chur ar fáil.

  • Réimse 2 – Anailís oibríochtúil agus straitéiseach

Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh ort anailís oibríochtúil atá pras agus tráthúil a chur ar fáil i dtaca le himscrúduithe OLAF i réimsí ioncaim agus caiteachais an Aontais Eorpaigh; cuardach a dhéanamh ar shonraí agus ar fhaisnéis ón gCoimisiún Eorpach, ó bhunachair sonraí thráchtála, ó fhoinsí oscailte, agus sonraí fóiréinsice a fhaightear i gcomhthéacs imscrúduithe OLAF, agus iad a bhaint agus a anailísiú; modheolaíochtaí faisnéise agus anailíseacha a fhorbairt agus úsáid á baint as na bogearraí is déanaí atá ar fáil; anailís straitéiseach cháilíochtúil agus chainníochtúil a dhéanamh chun beartas agus cosc frith-chalaoise fianaise-bhunaithe a chur chun cinn.

 

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

 

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis. Chomh maith leis sin, beidh ort na critéir seo a leanas a chomhlíonadh, critéir nach ionann iad sna réimsí éagsúla:

 

  • Réimse 1 – An fhóiréinsic dhigiteach: Ní mór céim ollscoile 4 bliana (nó 3 bliana) ar a laghad a bheith agat a bhaineann leis na dualgais, nó oiliúint/cáilíocht ghairmiúil ar leibhéal atá coibhéiseach le leibhéal 7 (nó leibhéal 6) den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) a bhaineann leis na dualgais agus atá aitheanta/fianaithe ag Ballstát nó ag comhlacht poiblí náisiúnta nó idirnáisiúnta agus 6 bliana (nó 7 mbliana) ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin mar scrúdaitheoir ar an bhfóiréinsic dhigiteach ag tacú le himscrúduithe a dhíríonn ar éilliú agus/nó ar choireacht airgeadais.
     
  • Réimse 2 – Anailís oibríochtúil agus straitéiseach: Ní mór céim ollscoile 4 bliana (nó 3 bliana) ar a laghad a bheith agat a bhaineann leis na dualgais, nó oiliúint/cáilíocht ghairmiúil ar leibhéal atá coibhéiseach le leibhéal 7 (nó leibhéal 6) den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) a bhaineann leis na dualgais agus atá aitheanta/fianaithe ag Ballstát nó ag comhlacht poiblí náisiúnta nó idirnáisiúnta agus 6 bliana (nó 7 mbliana) ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin mar anailísí ag tacú le himscrúduithe a dhíríonn ar éilliú agus/nó ar choireacht airgeadais nó mar anailísí straitéiseach ag tacú le beartais frith-chalaoise.

 

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais, faoin nós imeachta maidir le hiarratas a dhéanamh agus faoi na trialacha iontrála le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 7 Deireadh Fómhair ar aghaidh.